Wymagania dla taboretów, schodków do pracy na podwyższeniu

Jakie wymagania powinny spełniać przenośne małe drabinki, schodki, taborety itp. o powierzchni roboczej poniżej 1 m od podłogi? Czy są to wymagania takie same jak wymagania dla sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości?

Szkolenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m

Czy pracodawca jest zobligowany skierować pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy powyżej 3 m na specjalistyczne szkolenie?

Szkolenia alpinistyczne dla pracowników wykonujących pracę na wysokości

Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy wystarczy, by pracownik pracujący na wysokości powyżej 5 m posiadał badania lekarskie do pracy powyżej 3 m i odpowiednie szkolenie bhp?

Skierowanie na badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne pracownika, który pracuje na wysokości, należy wskazać, że jest to praca do 3 m czy powyżej 3 m? Czy wystarczy samo zaznaczenie, że pracownik pracuje na wysokości?

Obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych maszyn i urządzeń

Jeśli w instrukcji obsługi maszyny nie określono obowiązkowych przeglądów okresowych, to czy podlegają one takim przeglądom? Jeżeli w  instrukcji maszyny jej producent nie odniósł się do kwestii przeprowadzania przeglądów okresowych, to nie oznacza, że użytkownik jest zwolniony z ich przeprowadzania.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy a wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy zleceniobiorcy

Pracodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenia i chce zapewnić im bezpieczne warunki pracy, badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej, a także pokrywa koszty związane z delegacjami. Czy wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy? Co powinno zostać ujęte w umowie zlecenia, aby zleceniodawca mógł zaliczyć takie wydatki do kosztów prowadzonej działalności?

Co warto wiedzieć o kontroli Państwowej Straży Pożarnej?

W zakresie działalności PSP szczególne znaczenie ma prewencja. Niemniej jednak wachlarz zadań PSP jest bardzo szeroki i obejmuje również czynności kontrolno-rozpoznawcze. O co należy szczególnie zadbać w zakresie ppoż., aby później nie mieć kłopotów z prawem?

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W dniu 5 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczące finansowania działań ochrony przeciwpożarowej, wprowadzone ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1169).

Szkolenie bhp pracownika młodocianego

Czy pracownik młodociany zatrudniony w warsztacie samochodowym na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat w celu przyuczenia do zawodu, uczący się jednocześnie w szkole zawodowej, powinien odbyć tylko szkolenie wstępne, czy również okresowe?

Niezapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy jako naruszenie dóbr osobistych pracownika

Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.