Zmniejszony wymiar czasu pracy a posiłki profilaktyczne

Zgodnie z przepisami pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej (8 godzin) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Jak postąpić, w przypadku gdy pracownik pracował w danym dniu na takim stanowisku 4 godziny lub 3 godziny? Czy musi dostać posiłek?

Zdolność do pracy mimo wypadku a prawo do jednorazowego odszkodowania

Pracownik podczas pełnienia obowiązków służbowych miał wypadek w pracy – skręcił staw skokowy. Wypadek został uznany za wypadek przy pracy. Poszkodowany nie przebywał jednak na zwolnieniu. Czy wobec tego może i ma prawo po zakończonym leczeniu ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz z PZU?

Zastrzeżenia do propozycji zmian w zakresie szkoleń okresowych bhp

Ministerstwo Rozwoju nie wycofuje się z propozycji zmian w zakresie szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjnych i podwyższenia limitu zatrudnienia z 20 do 50 pracowników, który umożliwia pracodawcy samodzielne wykonywanie zadań służby bhp, mimo nieprzychylnych opinii zarówno PIP, organizacji Pracodawcy RP, OPZZ i NSZZ Solidarność. Jakie są główne zastrzeżenia wobec projektu resortu rozwoju?

Zasady tworzenia Rady Pracowników

Czy utworzenie Rady Pracowników jest obowiązkiem pracodawcy? Jeśli w zakładzie jest zatrudnionych przynajmniej 250 pracowników, czy utworzenie Rady Pracowników jest obligatoryjne czy dobrowolne?

Wypadek przy pracy rolniczej – propozycja nowej definicji ustawowej

Nową ustawową definicję wypadku przy pracy rolniczej proponuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach przygotowanego projektu zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wszystko związane jest z propozycją wprowadzenia nowej formy umowy o pracę – umowy o pomocy przy zbiorach. Ma to być rozwiązanie problemów rolników i sadowników zatrudniających osoby do pracy czasowej podczas zbiorów owoców czy warzyw. Czego jeszcze dotyczą propozycje zmian?

Wątpliwości co do przebiegu zdarzenia – postępowanie zespołu powypadkowego

Pracownik uległ wypadkowi. Doznał zaprószenia oka metalowym opiłkiem powstałym przy szlifowaniu. Podczas udzielania informacji zapewniał, że stosował okulary ochronne oraz przyłbicę ochronną nakaskową (oba środki wymagane), co potwierdził również bezpośredni świadek zdarzenia (prowadzący prace). Zespół powypadkowy uznał, że sytuacja opisana powyżej mogła się zdarzyć, ponieważ nie ma 100% ochrony przed zaprószeniem oka. Niestety pracodawca wymaga od zespołu udowodnienia, że zaistniałe zdarzenie rzeczywiście mogło nastąpić (najlepiej poprzez wykonanie symulacji oraz przedstawienie odpowiednich obliczeń). W przeciwnym razie nie zatwierdzi on protokołu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zespół powypadkowy?

Uraz podczas dobowego odpoczynku kierowcy a kwestie wypadku przy pracy

Kierowca zatrudniony w firmie przewozowej doznał urazu głowy podczas dobowego odpoczynku (prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu). Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stanowią, że dobowy odpoczynek kierowcy nie jest czasem pracy. Czy to zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy?

Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Firma zatrudniająca informatyków dzierżawi część wielokondygnacyjnego budynku. Na kim spoczywa obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego – na firmie czy na właścicielu budynku?

Kto może sporządzić statystyczną kartę wypadku?

Wedle przepisów to pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia i  przekazania statystycznej karty wypadku z uwagi na całokształt odpowiedzialności za warunki bhp w zakładzie pracy. Niemniej jednak obowiązkiem pracowników bhp jest między innymi udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.

Konsekwencje odmowy udziału w kursie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych

Pracownik zatrudniony na stanowisku konserwatora ma w zakresie czynności m.in.: wymianę żarówek, obsługę bezpieczników, mocowanie wyłączników i gniazd elektrycznych. Pracodawca po konsultacji z PIP i służbą bhp polecił wysłanie konserwatora na odpowiedni kurs. Czy pracownik może odmówić szkolenia związanego z zakresem jego obowiązków? Czy można go zwolnić dyscyplinarnie z powodu odmówienia wykonania polecenia służbowego?