97

Nowa norma ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Początek 2017 roku na międzynarodowej arenie bhp zapowiada się bardzo ciekawie. Najprawdopodobniej będzie to czas inauguracji normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne. Norma ta ukaże się w wersji angielskiej, następnie zostanie przetłumaczona i pojawi się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Na czym polega odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uzależniona jest od wykazania przez pracownika w toku procesu, że praca została zorganizowana nieprawidłowo, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane, bądź że zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku.

Czy wiesz jak ustrzec się przed czadem

Zaczął się sezon grzewczy wiele zakładów pracy ma własne kotłownie lub stosuje ogrzewanie gazowe. Pojawia się więc dodatkowe zagrożenie dla pracowników – tlenek węgla (czad). Aby się ustrzec tego cichego zabójcy konieczne jest  sprawdzanie instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych.

96

Jak skutecznie ograniczać ryzyko zawodowe

Jeżeli w firmie nie ma możliwości uniknięcia ryzyka zawodowego, należy ograniczyć je do możliwie niskiego poziomu. Trzeba przy tym pamiętać, że o wielkości ryzyka decydują dwa czynniki, którymi są możliwe straty i ich prawdopodobieństwo.

95

Kontrola bhp w zakładzie gastronomicznym

Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy, jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp.

94

Jak wykorzystać w firmie dane o kosztach wypadków przy pracy?

Odpowiednia informacja o wypadkach i ich kosztach jest potrzebna do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. Wykorzystując wyniki obliczania kosztów wypadków, warto stworzyć odpowiedni system informacji o wypadkach i ich kosztach.

93

Jak przygotować się do oceny ryzyka w szkole?

Szkoła jest zakładem pracy, każdy dyrektor – pracodawcą. Właśnie on ma obowiązek udokumentowania oceny ryzyka zawodowego i informowania o jego wynikach każdego pracownika. Właściwe realizowanie tego obowiązku jest inspiracją do poprawy warunków pracy, jak również sprawdzianem wiedzy o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

92

Sposoby ratowania osób podtopionych

Podtopienia mogą powodować nagłe zatrzymanie krążenia. Wymagają przedłużonej, niestandardowej resuscytacji, jednak stosunkowo dobrze rokują. Możliwe jest bowiem ozdrowienie nawet po dłuższym zanurzeniu lub podtopieniu i nawet przedłużonej resuscytacji. Jest tak, ponieważ hipotermia spowalnia metabolizm mózgu i wydłuża tolerancję na niedotlenienie.

Ynh 31

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp w firmie na podstawie orzecznictwa sądowego

Bez wątpienia odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie ponosi pracodawca (art. 207 § 1 kp). Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością uprzednią, bezwarunkową, niepodzielną i bezwzględną. Na jej zakres nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp. Należy to rozumieć w ten sposób, że odpowiedzialność pracodawcy w sferze bhp jest uprzednia wobec zobowiązań pracowników w tej dziedzinie. Zanim bowiem pracodawca będzie mógł egzekwować od pracowników powinności przewidziane w art. 211 Kodeksu pracy określającym podstawowe obowiązki pracowników w sferze bhp, w pierwszej kolejności sam jest zobligowany zapewnić im bezpieczne środowisko pracy oraz bezpieczeństwo zindywidualizowane (przede wszystkim poprzez profilaktyczne badania wstępne i szkolenie bhp).

90

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika zagrożonego boreliozą

Z roku na rok kleszcze powiększają terytoria swojego występowania i dziś można je spotkać nawet na terenach miejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik, jak się przed nimi ustrzec.

89

Przyczyny wypadków przy pracy na budowie i działania prewencyjne

Od lat budownictwo jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki. Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że w budownictwie najwięcej wypadków związanych jest z wykonywaniem różnych prac na wysokości (ponad 50% wypadków śmiertelnych w budownictwie i prawie 10% w skali gospodarki narodowej).

88

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu azbestu wymaga wstrzymania prac

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestowych znajdujących się w pyle emitowanym podczas wykonywania prac. Ochronę taką trzeba realizować przede wszystkim w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniającą rodzaj i stopień narażenia, czyli w praktyce przez zastosowanie środków profilaktycznych zmniejszających zagrożenia.

87

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczące przebudowy i remontowych prac budowlanych

Remontowe prace budowlane często należą do prac szczególnie niebezpiecznych, podobnie jak na przykład towarzyszące im zazwyczaj roboty spawalnicze i prace z zastosowaniem substancji niebezpiecznych, takich jak lakiery, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki czy środki myjące oraz odtłuszczające. To samo dotyczy wszelkich prac związanych z przebudową obiektów budowlanych. Wszystko to zaostrza wymogi bhp wobec pracodawców i pracowników remontujących obiekty budowlane. Jakie wymagania pod względem bhp powinny spełniać miejsca prac remontowych i jak zorganizować w tym zakresie poszczególne prace?

91

Zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków

Technologia transportu  towarów w magazynach jest ściśle związana z rodzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmuje czynności od rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie towarów, ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku na środki transportu.

Wypadek w podróży służbowej wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy?

Pytanie: Czy wypadek pracownika w czasie ćwiczeń strażackich (członek Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej), odbywających się w czasie godzin pracy, można zakwalifikować jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

86

W archiwum sądowym przyda się pomost przesuwny

Pytanie: Muszę przeszkolić pracowników (nie sędziów) sądu okręgowego. W związku z tym mam pytanie, jak zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mają oni wykonywać w archiwum czynności polegające na ręcznym układaniu na regałach o wysokości 2,5 m oraz zdejmowaniu z nich paczek ważących ok. 10 kg? Jakie obowiązki ma wobec nich pracodawca (prezes sądu)?  

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy a postępowanie powypadkowe

Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu, jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie - gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

98

W jaki sposób ratować osoby podtopione

Kluczowe w ratowaniu podtopionych osób jest wydostanie ich z wody. Ratownik powinien liczyć się przy tym z ewentualnym urazem kręgosłupa poszkodowanego, zwłaszcza w odcinku szyjnym. Dlatego powinien zawsze, jeśli to tylko możliwe, zastosować deskę ratowniczą. Jeszcze w wodzie ustabilizować pacjenta na desce, a następnie w poziomie przenieść na suchy ląd.