115

Zmniejszony wymiar czasu pracy a posiłki profilaktyczne

Zgodnie z przepisami pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej (8 godzin) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn, 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Jak postąpić, w przypadku gdy pracownik pracował w danym dniu na takim stanowisku 4 godziny lub 3 godziny? Czy musi dostać posiłek?

Zdolność do pracy mimo wypadku a prawo do jednorazowego odszkodowania

Pracownik podczas pełnienia obowiązków służbowych miał wypadek w pracy – skręcił staw skokowy. Wypadek został uznany za wypadek przy pracy. Poszkodowany nie przebywał jednak na zwolnieniu. Czy wobec tego może i ma prawo po zakończonym leczeniu ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz z PZU?

Zastrzeżenia do propozycji zmian w zakresie szkoleń okresowych bhp

Ministerstwo Rozwoju nie wycofuje się z propozycji zmian w zakresie szkoleń okresowych bhp pracowników administracyjnych i podwyższenia limitu zatrudnienia z 20 do 50 pracowników, który umożliwia pracodawcy samodzielne wykonywanie zadań służby bhp, mimo nieprzychylnych opinii zarówno PIP, organizacji Pracodawcy RP, OPZZ i NSZZ Solidarność. Jakie są główne zastrzeżenia wobec projektu resortu rozwoju?

114

Zamówienie na odzież roboczą a długotrwała nieobecność pracownika

Czy należy uwzględnić pracownika (umowa o pracę) przebywającego na dłuższym zwolnieniu chorobowym lub urlopie wychowawczym podczas składania zamówienia na odzież roboczą? Zbliża się termin wymiany odzieży roboczej na określonych stanowiskach pracy. Czy można złożyć zamówienie po powrocie danego pracownika ze zwolnienia lub urlopu?

Uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek a czynności z zakresu dozoru technicznego

Eksploatacja urządzenia technicznego przez pracownika spełniającego właściwe wymogi kwalifikacyjne, mimo wykonywania prawidłowych i rutynowych czynności, może wiązać się z sytuacjami takimi jak uszkodzenie urządzenia lub nieszczęśliwy wypadek związany z jego eksploatacją. Co wówczas zrobić, jakie ciążą na pracodawcy obowiązki, a także co grozi za ich niedopełnienie?

113

Wypadek w magazynie jako katastrofa w ruchu lądowym

Czy spowodowanie wypadku w magazynie wysokiego składowania przez operatora wózka wysokiego podnoszenia może być zakwalifikowane jako katastrofa w ruchu lądowym?

Szkolenie bhp pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy

W tym samym zakładzie pracy pracownik działu produkcji został zatrudniony na innym stanowisku, w innych dziale. Praca w dziale produkcji polegała na kontroli jakości, natomiast praca na kolejnym stanowisku polega na myciu elementów urządzeń z tworzyw sztucznych. Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany  do wykonania ponownego szkolenia wstępnego ogólnego bhp,  czy wystarczy jedynie instruktaż stanowiskowy z uwagi na zmianę zakresu obowiązków?

112

Zwiększone ryzyko odpowiedzialności pracodawcy za ewentualne zakażenia personelu medycznego

Na szpitalu jako na pracodawcy spoczywa zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne zakażenia personelu medycznego. Jego przedstawiciele dotknięci wirusowym zapaleniem wątroby nie muszą dlatego udowadniać, że do zakażenia doszło w związku z pracą zawodową, gdyż jest to wniosek wynikający z faktu zatrudnienia w warunkach szpitalnego narażenia na takie zakażenie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 stycznia 2000 r., sygn. akt SN II UKN 280/99.

111

Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym odznacza się bardzo licznymi zagrożeniami mogącymi prowadzić do wypadków. Szczególny charakter mają zagrożenia mechaniczne, które w zależności od konkretnego przypadku mogą skutkować urazami lekkimi, ciężkimi lub w skrajnych przypadkach nawet śmiercią poszkodowanego.  Na co należy zwrócić uwagę podczas zmechanizowanych prac w gospodarstwie rolnym, by zminimalizować ryzyko wypadku?

110

Zgoda pracownika na szczepienie ochronne

W zakładzie pracy pracodawca podjął decyzję o szczepieniu ochronnym w ramach przeciwdziałania chorobom zawodowym. Szczepienie ma być przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.  Czy pracownicy muszą wyrażać pisemną zgodę na takie szczepienie lub pisemną odmowę poddania się szczepieniu?

Własna karta szkolenia wstępnego

Czy karta szkolenia wstępnego musi być identyczna jak w rozporządzeniu, czyli 1/1? Czy też może być cała zawartość zgodna z rozporządzeniem, ale przełożona na inną stworzoną kartę szkolenia wstępnego?

Uprawnienia osób uczestniczących w montażu rusztowań

Czy wszystkie osoby uczestniczące w montażu rusztowania muszą mieć szczególne uprawnienia? Czy osoba podająca z dołu elementy również musi posiadać takie uprawnienia?

109

Wymagania dla taboretów, schodków do pracy na podwyższeniu

Jakie wymagania powinny spełniać przenośne małe drabinki, schodki, taborety itp. o powierzchni roboczej poniżej 1 m od podłogi? Czy są to wymagania takie same jak wymagania dla sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości?

Szkolenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m

Czy pracodawca jest zobligowany skierować pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy powyżej 3 m na specjalistyczne szkolenie?

Szkolenia alpinistyczne dla pracowników wykonujących pracę na wysokości

Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy wystarczy, by pracownik pracujący na wysokości powyżej 5 m posiadał badania lekarskie do pracy powyżej 3 m i odpowiednie szkolenie bhp?

108

Rola służby bhp w profilaktyce mobbingu

Czym jest mobbing i jak odróżnić go od zwykłego nieporozumienia między pracownikami? Czym jest profilaktyka mobbingu i jaką funkcję w tej kwestii pełni służba bhp?

Przez jaki czas jest ważne skierowanie na badania lekarskie?

Czy skierowanie na badanie kontrolne może się przeterminować?

107

Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb pracowników 50+

Jakie warunki zapewnić pracownikom z długoletnim stażem zawodowym (50+)? Jakie rozwiązania techniczne i przestrzenne zastosować, aby zwiększyć wydajność i poczucie komfortu pracowników tej grupy pracowników biurowych?

Dodatkowe obowiązki pracodawcy latem

W porze letniej na wszystkich rodzajach stanowisk pracy należy zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, a także właściwą wentylację i klimatyzację pomieszczeń pracy.

101

Zatrudnieni na zlecenie a rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Czy w rejestrze pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 grupy zagrożenia należy ujmować również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia)?

Wypadek pracownika na szkoleniu za granicą

Pracownik mojego zakładu pojechał do kraju należącego do Unii Europejskiej na szkolenie z obsługi maszyn i montażu. W kraju, w którym przebywał, uległ wypadkowi w trakcie wykonywania czynności szkoleniowych. Świadkowie zdarzenia to obcokrajowcy. Jak powinienem postąpić w tym przypadku? Kto pisze protokół i całą dokumentację powypadkową? Czy wypełnić statystyczną kartę wypadku do GUS?

100

W jaki sposób zapewnić sprawność wózka podnośnikowego

Eksploatacja wózków podnośnikowych jest zadaniem, którego organizacja i realizacja ma zapewnić sprawność wózka przez cały okres jego użytkowania. Wózek, jak każde urządzenia techniczne, może ulec uszkodzeniu, a jego elementy ulegają zużyciu naturalnemu - i to mimo starań obsługi i przeprowadzania okresowej konserwacji. Dlatego każdy zakład eksploatujący wózki podnośnikowe powinien być przygotowany na konieczność przeprowadzania napraw bieżących, remontów okresowych czy poawaryjnych.

99

Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki podnośnikowe

Obowiązek posiadania uprawnienia na obsługę konkretnych typów, rodzajów wózków spowodowany jest wymaganiami przepisów, a wymóg ten z kolei wynika z faktu, że konstrukcja i przeznaczenie poszczególnych wózków, rodzaj napędu, sposób sterowania i osprzęt związany z zakresem pracy wózka wymagają od obsługującego wiedzy i umiejętności adekwatnych do konkretnego rodzaju wózka i jego przeznaczenia.

116

Zasady przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

W jaki sposób określić, komu przysługuje odzież robocza? Czy okres używania odzieży roboczej można uzależnić od wymiaru zatrudnienia?

Warunki pracy zimą w magazynie

W magazynie środków ochrony roślin temperatura wynosi 7º C. Co powinien w takiej sytuacji zrobić pracodawca? Czy powinien zapewnić pracownikom ciepłe posiłki, czy bezwzględnie zapewnić ocieplenie magazynu? Czy w takim magazynie może pracować wózek na propanbutan, jeśli nie, to czy może tylko przejeżdżać przez ten magazyn?

Skład i uprawnienia komisji bhp

Kto wchodzi w skład komisji bhp? Jakie uprawnienia posiada komisja bhp? Czy są to uprawnienia wyłącznie doradcze w zakresie bhp?