132

Obowiązki pracodawców związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimowym

Zima to okres, który niesie ze sobą dodatkowe zagrożenia wypadkowe i chorobowe. Jest rzeczą istotną , aby o bezpieczeństwo pracy dbali nie tylko pracodawcy i osoby nadzoru, ale również sami pracownicy. Pracownik powinien przestrzegać swoich obowiązków zapisanych w kp i regulaminie zakładowym, ale również ma prawo wymagać (domagać się) zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma prawo również (poprzez swoich przedstawicieli) wpływać na działania pracodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

133

Jak zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy pracownika odśnieżającego

W pracy przy odśnieżaniu bardzo często zdarzają się wypadki polegające przede wszystkim na poślizgnięciach, upadkach, które zwykle kończą się złamaniami bądź zranieniami. Liczba takich wypadków każdej zimy dobitnie pokazuje, jak ważne jest dokładne i bezpieczne przygotowanie pracownika do pracy i samego miejsca pracy. 

131

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego. Stanowisko pracy: fryzjer

Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika salonu fryzjerskiego – fryzjera/fryzjerki. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

130

Sprawdź zagrożenia występujące na stanowisku operatora wózka podnośnikowego

Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Jakimi?

129

Jak właściwie zorganizować prace przy czyszczeniu konstrukcji stalowych

Podczas wykonywania prac polegających na czyszczeniu konstrukcji stalowych powstaje wiele zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz osób postronnych. Dlatego organizując tego rodzaju prace, należy mieć na uwadze wymagania bhp. Poniżej kilka wskazówek, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo pracowników i innych osób, a prace zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bhp.

127

Sprawdź, w jaki sposób należy się przygotować do oceny ryzyka w szkole

Szkoła jest zakładem pracy, każdy dyrektor – pracodawcą. Właśnie on ma obowiązek udokumentowania oceny ryzyka zawodowego i informowania o jego wynikach każdego pracownika. Właściwe realizowanie tego obowiązku jest inspiracją do poprawy warunków pracy, jak również sprawdzianem wiedzy o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

126

W jaki sposób przeprowadzić ocenę warunków pracy pracowników biurowych

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

125

Jakie dokumenty bhp są niezbędne do właściwego prowadzenia prac na budowie

Bezpieczne i właściwe prowadzenie prac na budowie zależy m. in. od prawidłowego  ich zaplanowania a następnie właściwego prowadzenia tych prac. Przydatne w osiągnięciu tego celu będzie skompletowanie wymaganych dokumentów związanych z prowadzeniem budowy.  

124

W jaki sposób ustalić prędkość wózków autonomicznych

Jakie wymagania prawne należy spełnić przy wprowadzeniu wózków autonomicznych (obsługiwanych bez operatora) oraz co determinuje ustalenie prędkości, z jaką te wózki mogą pracować? Jaka jest maksymalna prędkość wózków autonomicznych z jaką mogą pracować?

W jaki sposób Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza kontrole bhp

Przy dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli jest niewielka szansa, by ukryć nieprawidłowości przed inspektorami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O kontrolach, ich zakresie oraz szerokiej gamie przepisów, z których mogą wynikać kary nakładane przez PIS mówi Jan Bondar, Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi kontrole firm i instytucji w zakresie zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz klientów, w tym pacjentów placówek medycznych. Jaki jest standardowy zakres kontroli prowadzonych przez pracowników oddziałów GIS?

123

Wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca a wypadek przy pracy

Sporo wątpliwości w praktyce budzi kwestia tego, czy można uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz podmiotu innego niż pracodawca w czasie i miejscu pracy. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej materii Sąd Najwyższy.

Sprawdź, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych

 Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) niosą ze sobą bardzo poważne zmiany w tej kwestii. Proces wdrożenia jest bardzo skomplikowany i wymaga licznych zadań do wykonania. Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi działać zgodnie z nowymi przepisami od 25 maja 2018 r. Za ich nieprzestrzeganie grozić będą bardzo wysokie kary. Już teraz zapoznaj się z nowymi przepisami i dostosuj swoje procedury do nowych wymogów prawnych.

Pracodawca może stosować monitoring wizyjny w miejscach realizowanego procesu pracy

W wielu firmach stosuje się monitoring. Zazwyczaj ma on chronić dobytek pracodawcy, czuwać nad bezpieczeństwem pracowników. Jednak warto zwróć uwagę na to, jak do kwestii monitoringu w zakładach pracy odnoszą się przepisy. Co może obejmować taki monitoring i do czego może służyć? Zwróćmy również uwagę na planowane zmiany przepisów w kwestii monitoringu z uwagi na nowe przepisy RODO.

122

W jaki sposób ukarać pracownika firmy zewnętrznej za nieprzestrzeganie zasad bhp?

Często na terenie jednej firmy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Częstym wówczas problemem jest zdyscyplinowanie takich pracowników do przestrzegania wewnętrznych regulaminów dotyczących bhp. Rodzi się zatem pytanie, jak wyegzekwować od tych pracowników przestrzeganie obowiązujących w zakładzie zasad bhp? Czy wobec takich pracowników zewnętrznych można stosować kary dyscyplinarne i kto jest do tego upoważniony?

Pokontrolna procedura Sanepidu

Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS?

Niewłaściwa organizacja pracy przyczyną wypadku przy pracy elektromontera

Mandat w wysokości 1.500 zł zapłacił pracodawca w związku z nieprawidłowościami wykrytymi przez inspektora PIP podczas badania przyczyn wypadku przy pracy. Analiza wypadku przy pracy przeprowadzona, po tragicznym w skutkach zdarzeniu, wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy. Poznaj wyniki i schemat analizy wypadku przy pracy na stanowisku elektromontera.

121

W jaki sposób chronić pracowników laboratorium przed zagrożeniami biologicznymi?

W laboratorium zakładu planowane jest przeprowadzanie testów oraz analiz laboratoryjnych wybranych czynników w materiale biologicznym (chodzi o preparowanie tkanek i osocza ludzkiego). Jakie obowiązki w kwestii bhp należy spełnić? Czy jest konieczność profilaktycznych szczepień pracowników np. na WZW?

Jakie wymogi musi spełniać obuwie dla personelu medycznego?

Czy można zakupić personelowi medycznemu obuwie medyczne bez paska na pietę?

Jak często aktualizować karty charakterystyki?

Co jaki okres powinna być aktualizowana karta charakterystyki substancji niebezpiecznej? Jeśli producent nie dokonał aktualizacji w ciągu roku lub dwóch lat to, czy taką kartę można uznać za aktualną według przepisów? A może karta powinna być z każdym nowym rokiem aktualizowana?

120

W jaki sposób pracodawca może chronić pracownika przed boreliozą

Z roku na rok kleszcze powiększają terytoria swojego występowania i dziś nie dziwi ich obecność na terenach miejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, a pracownik, jak się przed nimi ustrzec.

119

Zagrożenia na stanowisku montera suchej zabudowy

Prace polegające na wykonaniu suchej zabudowy przeprowadzane są głównie wewnątrz budynków, ale w zakres tych robót mogą również wchodzić czynności wykonywane na otwartym terenie, w tym na placach budowy, np. transport elementów suchej zabudowy. Bardzo ważne jest zachowanie przy wykonywaniu tych prac wymogów bezpiecznej pracy. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie. Ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy, oraz zasad ochrony przed tymi zagrożeniami.

118

Jakie zagrożenia występują na stanowisku operatora wózka podnośnikowego

Specyfika pracy operatora wózka podnośnikowego, szczególnie zatrudnionego w magazynie, firmie spedycyjnej czy logistycznej, wymaga od operatora nie tylko wykonywania prac związanych z jego obsługą, ale również innych prac transportowych wykonywanych przy użyciu różnych pomocniczych środków transportu, a nawet ręcznych prac transportowych. Wiąże się to z licznymi zagrożeniami występującymi na tym stanowisku pracy. Jakimi?

117

Wymagania bhp dla miejsc ładowania akumulatorów wózków elektrycznych

Po kontroli ppoż. spółka otrzymała zalecenie wydzielenia i oznakowania miejsca do ładowania wózków elektrycznych. Jakie wymagania musi spełnić takie miejsce zgodnie z przepisami ppoż. i bhp?

134

Nowe zasady bhp w szkole

Zamiast nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach są jedynie zmiany do obecnie obowiązującego, które weszły w życie 29 listopada 2018 r. Zmiany te nakładają na dyrektora szkoły i osoby zajmujące się kwestiami bhp w szkole nowe obowiązki. Wśród nich jest obowiązek zapewnienia: przeszkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły, miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Zobacz, co jeszcze zostało zmienione lub dodane.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy nie przechodzą szkoleń bhp

Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018r, aż 56% pracowników z Ukrainy zatrudnionych przez polskich pracodawców nie odbyło szkolenia bhp. Niestety znajduje to odzwierciedlenie w statystykach wypadków. Aż 18% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich dwóch lat uległo takiemu wypadkowi.