Nr specjalny 46

Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem

Czy zagrożenie pożarem uda się szybko opanować, czy też pożar przyjmie rozmiary katastrofy, zależy przede wszystkim od właściwej postawy pracowników. Należy uświadomić pracownikom, że sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia określone są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniających także obowiązujące w danym zakładzie pracy procedury bezpieczeństwa pożarowego.

Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie

Bardzo ważnym zagadnieniem w zakresie ochrony ppoż. są wymogi bezpieczeństwa pożarowego, jakie panują w firmie. Są to warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe.

Nr specjalny 49

Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej na podstawie list kontrolnych

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

Nr specjalny 48

Dokumentacja dotycząca eksploatacji wózków podnośnikowych

Użytkownik wózka podnośnikowego musi posiadać dokumentację dotyczącą każdego używanego, eksploatowanego wózka. Dokumentację można podzielić na dwie grupy: 1. Dokumentacja podstawowa, którą musi posiadać użytkownik wózka, dotycząca samego faktu posiadania wózka w stanie użytkowania.2. Dokumentacja wymagana i niezbędna w celu użytkowania wózka – prowadzenia jego bezpiecznej eksploatacji. Do pierwszej grupy należą: y Książka Rewizyjna Urządzenia, dostarczona przez rejonowy UDT, w którym wózek jest zarejestrowany, y protokół (z odbioru i rejestracji) oraz decyzja rejonowego UDT o dopuszczeniu wózka do eksploatacji. Instrukcja wózka dostarczona przez jego producenta (dla starych wózków była to Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – DTR). Do drugiej grupy należą: Książka Pracy Wózka, nazywana również: Dziennik pracy wózka, Książka codziennej eksploatacji wózka, Codzienny raport techniczny wózka czy Karta ruchu maszyny,  Dziennik Konserwacji Wózka, czasem nazywany: Książka konserwatora wózka,  protokoły pomiarów elektrycznych (dla wózków z napędem elektrycznym),  stanowiskowa instrukcja bhp obsługującego wózek,  instrukcja (regulamin) transportu wewnątrzzakładowego.

Nr specjalny 47

Projektowanie i wytwarzanie maszyn

Przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zapewnić jej producent lub jego upoważniony przedstawiciel (§ 9 ust. 1 rozporządzenia).

Nr specjalny 50

Zbieg postępowania powypadkowego z postępowaniem nałożenia kary porządkowej

Wypadki przy pracy są zdarzeniami, do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy, a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej. 

Utrata odszkodowania z ZUS wskutek wypadku pracownika w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III UK 21/17.

Termin decyzji bhp musi być realny i uwzględniać słuszny interes pracodawcy 

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/ Gd 598/18.

150

Wypadki komunikacyjne pracownika biurowego w ocenie ryzyka zawodowego

Pytanie: Czy w ocenie ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego muszę wpisać wypadki komunikacyjne, jeśli pracownik 2–3 razy w ciągu roku wyjeżdża samochodem służbowym/osobowym na szkolenie poza miejsce pracy?

Wypadek przy pracy podczas przerwy śniadaniowej

Pytanie: Osoba pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym wyszła w przerwie zakupić kanapkę, po czym wróciła i zaczęła zjadać tę kanapkę przy swoim biurku łamiąc nagle zęba – jedynkę. Czy może to zostać uznane jako wypadek przy pracy?

W jaki sposób zakwalifikować zawał serca telepracownika

Pytanie: Telepracownik pracując w domu doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala gdzie następnego dnia zmarł nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?

149

Łączenie grup szkoleniowych pracowników administracyjno-biurowych z innymi

Pytanie: Czy w świetle zmiany przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a właściwie rozbicia przepisu § 14 ust. 2 na pkt 5 i 6 (tj. pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inni niewymienieni w pkt 1–5), trzeba osobno organizować szkolenia okresowe dla tych grup – zakładając, iż w dalszym ciągu będą jednak przeprowadzane szkolenia dla typowych stanowisk administracyjno-biurowych?

Szelki bezpieczeństwa obowiązkowe dla pracownika na rusztowaniu

Czy pracując na rusztowaniach, zawsze trzeba być wyposażonym i zapiętym w szelki bezpieczeństwa? W ilu miejscach powinien być zabezpieczony pracownik?

Po wypadku przy pracy obowiązkowa aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

 Pracodawca powinien zmierzać do wyeliminowania lub ograniczenia stwierdzonych zagrożeń i przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawdź, jak została uzasadniona konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy i co należy wówczas uwzględnić.

148

Zmiany dotyczące równego traktowania i mobbingu

7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy dotyczące m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. W myśl tych zmian mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany. Dzięki tym zmianom podwładni będą mogli łatwiej realizować swoje uprawnienia pracownicze.

Wkrótce nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkoleń inspektorów ochrony ppoż.

Do uzgodnień międzyresortowych trafiły propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie szkoleń inspektorów ochrony ppoż. Zmiany nie będą spektakularne, ale z całą pewnością ułatwią pracę podmiotom organizującym szkolenia i osobom je wypisującym. Nie będzie  utrudnień dla samych inspektorów ochrony ppoż. i ograniczą się wyłącznie do wzoru samych zaświadczeń.

147

Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego otrzyma pracodawca

Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przeznaczone są dla pracodawcy?

Kto powinien zapewnić badania lekarskie pracownikom tymczasowym

Pracownicy tymczasowi, tak samo jak zatrudnieni na etacie, powinni – obok właściwych kwalifikacji merytorycznychdo wykonywania danej pracy – posiadać odpowiednie kwalifikacje zdrowotne. Weryfikacja w tym zakresie przeprowadzana jest w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich. Problem w tym, że przepisy nie wskazują na podmiot właściwy do zapewnienia takich badań. Natomiast zagadnienie zapewnienia badań lekarskich pracownikom tymczasowym kontrolowane jest przez PIP. Jednak instytucja ta nie jest uprawniona do rozstrzygania sporu między agencją a pracodawcą użytkownikiem, w kwestii zapewnienia niezbędnych badań lekarskich. Kto zatem powinien być do tego zobowiązany?

5 kroków do idealnego planu naprawczego przy narażeniu na hałas

Są branże, jak również stanowiska pracy, na których często mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych norm (NDN) hałasu. W takim przypadku przepisy zobowiązują do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Jak więc prawidłowo przygotować i przeprowadzić taki program naprawczy?

146

50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za brak szkolenia bhp

Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę. Jest tak, ponieważ pracowniczy obowiązek przestrzegania przepisów bhp to jednocześnie prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. Dopiero po przeszkoleniu pracownika można wymagać od niego stosowania się do przepisów bhp.

Rola inspektora pracy w kształtowaniu struktury służby bhp

Rolą pracodawcy jako organizatora prowadzonej działalności jest dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb i specyfiki zakładu. Wyjątkiem od pełnej swobody w obrębie obsady poszczególnych działów stanowi komórka bhp. Ograniczenia w zakresie jej struktury wynikają z przepisów prawa pracy, w tym uprawnień inspektorów pracy jako organów kontroli i nadzoru.

145

Czy pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie komisji bhp jako organu doradczego i opiniodawczego. Posiedzenia komisji powinny odbywać się raz na kwartał – w składzie wynikającym z przepisów kodeksu pracy. Czy w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego ?

Nieprawidłowości z zakresu bhp w 93% skontrolowanych przez PIP firmach budowlanych

Jak wynika ze sprawozdania PIP z kontroli przeprowadzanych w 2018 r., na polskich budowach warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są przez pracodawców pomijane i traktowane jak zło konieczne oraz źródło dodatkowych kosztów. Odbija się to niestety na liczbie wypadków przy pracy. Nadal branża budowlana pozostaje bowiem w czołówce najbardziej wypadkowych branż. Poznaj wyniki kontroli PIP na budowach i zobacz na co inspektorzy zwrócili uwagę.

144

Sprawdź nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Oprócz nowego wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy planowano zaktualizowanie i dostosowanie treści objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia statystycznej karty wypadku. Zobacz czy plany te zostały zrealizowane.

Jakie zmiany od 28 czerwca 2019 r. w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

28 czerwca 2019 r., weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzają one m.in. nowy wzór karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. Jednak to nie wszystko co ulegnie zmianie w przepisach. Dowiedz się zatem, jakie jeszcze zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.

Jakie środki ochrony indywidualnej muszą mieć pracownicy przygotowujący i podający leki cytostatyczne?

O tym jakie środki ochrony indywidualnej mają być dostarczone pracownikowi w danym przypadku, przesądzają konkretne warunki pracy. Przy niektórych pracach będzie przesądzać to właściwy przepis, częściej jednak decydować będzie stosowana technologia, instrukcja producenta, literatura fachowa, doświadczenie życiowe orzekła Wojewódzkie Sąd Administracyjny w Gliwicach.

143

Nowy tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Od 1 czerwca br. obowiązuje rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 21 maja 2019 r., które określa m.in. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Głównym celem tego rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Sprawdź, jak przebiega teraz egzamin i jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przeprowadzenie postępowania. Dowiedz się również, przy obsłudze/konserwacji, których rodzajów urządzeń technicznych wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Dlaczego rozwój branży logistycznej to wyzwanie dla służby bhp?

 Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 roku, podaje GUS. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp. Niestety branża logistyczna znajduje się w czołówce branż najbardziej wypadkowych. Z czym należy się zmierzyć, pracując w tej branży, i na co zwrócić największą uwagę, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy?

142

Zleceniobiorcę można obciążyć obowiązkami bhp, ale wyłącznie na mocy dwustronnej umowy

Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w art. 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, może obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie? 

Zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych

W firmie, w której pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Prace te powinny być podejmowane i prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby do tego upoważnione w firmie, np. samego pracodawcę (zasady wydawania takiego pozwolenia, w tym listę mogących je wydawać w firmie pracowników, również ustala pracodawca, lista taka jest zazwyczaj przechowywana wraz z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych). Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych w firmie wydawane jest jako oryginał i kopia. Oryginał otrzymuje mający wykonywać pracę pracownik, a potwierdzoną przez niego kopię zatrzymuje osoba wydająca pozwolenie.

Kto może sprawdzić stan trzeźwości pracownika?

Pytanie: Jak skontrolować trzeźwość pracownika zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami? Czy pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba może badać pracowników alkomatem? 

141

Zawiadomienie PIP oraz prokuratury o wypadku przy pracy pracownika tymczasowego

Wypadek przy pracy nie zawsze jest wyłączną sprawą miedzy pracodawcą a pracownikiem poszkodowanym. W przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dokonania niezwłocznego zawiadomienia PIP oraz prokuratury. Sprawa komplikuje się w przypadku zatrudnienia pracownika tymczasowego. Rolą pracodawcy użytkownika jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Czy na pracodawcy użytkowniku ciąży również prawny obowiązek zawiadomienia o zdarzeniu?

Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle – bogate ekspozycje, unikalna wiedza

 W dniach 4–7 czerwca 2019 r. zapraszamy do Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, odbywającego się w ramach największych w kraju targów przemysłowych ITM Polska. W trakcie wydarzenia będzie można nie tylko zapoznać się z nowościami branżowymi na stoiskach wystawców, ale także wziąć udział w licznych konferencjach i debatach poświęconych kulturze bezpieczeństwa. Nie zabraknie także porad ekspertów. Salon odbywa się w tym roku pod patronatem medialnym Portalu BHP. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy. 

Poznaj warunki zwolnienia z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek ZUS – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. 

140

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność porządkowa z tytułu naruszenia przepisów bhp

 Wypadki przy pracy są zdarzeniami do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej.

Wnioski PIP o wypadkowości na budowach

 PIP w 2018 roku przeprowadziła ponad 7 tys. kontroli placów budów. Aż w 90% przypadków inspektorzy pracy musieli sięgnąć po decyzję administracyjną, aby uregulować nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, że tylko na 10% polskich budów praca zorganizowana jest bezpiecznie. Poznaj zatem najczęściej identyfikowane nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków na polskich budowach.

Szkolenia bhp po zmianach w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Wkrótce czekają nas zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Jedna z nich odnosi się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w postaci osoby fizycznej. Wśród czytelników zrodziło się zatem pytanie: czy posiadając wpis w działalności gospodarczej: PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, będzie można po zmianach dalej organizować szkolenia z zakresu bhp, będąc osobą fizyczną?

139

Nowe przepisy bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

16 lutego 2019 r. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Głównym jego celem jest zapewnienie operatorom żurawi bezpiecznych warunków pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Rozporządzenie daje też podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych pracowników. Sprawdź szczegóły.

Jak zapewnić bezpieczny załadunek i rozładunek naczepy?

Pytanie: Czy istnieje przepis lub norma zabraniająca rozładunku naczepy odpiętej od ciągnika siodłowego? Sytuacja jest następująca: firma podstawia naczepę pod rampę, następnie kierowca wypina ciągnik i odjeżdża po następną naczepę. Rozładunek wykonywany jest przez wjazd wózkiem czołowym na naczepę. Jak ustalić zasady bezpiecznej pracy w takim przypadku? Czy taki rozładunek jest zgodny z przepisami bhp?

138

Wyznaczenie przez organy kontrolne nierealnego terminu wykonania obowiązków w zakresie bhp jest sprzeczne z prawem

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/Gd 598/18.

Przyspieszone badania profilaktyczne wskutek niekonwencjonalnych zachowań pracownika

Weryfikacja stanu zdrowia pracownika w kontekście jego zdolności do wykonywania umówionej pracy ma miejsce z częstotliwością określoną w treści orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy badania będą musiały być przeprowadzone przed terminem – niezależnie od tego czy występuje konieczność zapewnienia badań kontrolnych.

137

Kwalifikacje osób obsługujących wózki podnośnikowe z napędem silnikowym

Mimo że nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym obowiązuje już od kilku miesięcy (10 sierpnia 2018 r.), nadal pojawia się wiele pytań na temat kwalifikacji i uprawnień osób, które mogą zostać dopuszczone do obsługi wózki podnośnikowych. Mając to na uwadze, prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Kto może wnieść odwołanie od nakazu inspektora pracy

Od decyzji nakazowych PIP wydanych w formie pisemnej, po kontroli inspektora pracy, można się odwołać. Nie oznacza to jednak, że pracodawca w każdym wypadku musi odwoływać się samodzielnie. Można to zrobić przez pełnomocnika. Może zwiększyć to skuteczność wszczynanej procedury oraz szanse na zmianę lub uchylenie nakazu inspektora pracy. Należy jednak pamiętać wówczas o kilku kwestiach.

Kiedy występuje nieszczęśliwy wypadek z udziałem urządzenia transportu bliskiego

Eksploatujący urządzenie techniczne jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Od niedawna obowiązuje nowa definicja nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego ogranicza obowiązek informacyjny względem UDT do przypadków, w których miały miejsce obrażenia ciała lub śmierć.

136

Zmiana zasad ochrony przeciwpożarowej budynków po tragedii w escape roomie

Na początku roku doszło w Koszalinie do tragedii w tzw. escape roomie. W wyniku pożaru zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna został ciężko poparzony. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do zdarzenia doszło przede wszystkim na skutek braku zapewnienia właściwej ewakuacji. W związku z tymi wydarzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie zmieniające zasady ochrony przeciwpożarowej budynków. Sprawdź szczegóły.

Zlikwidowane szkolenia okresowe bhp dla części pracowników administracyjno-biurowych

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany do Kodeksu pracy, które znoszą obowiązek szkoleń okresowych bhp określonej grupy pracowników administracyjno-biurowych. Wchodzące w życie zmiany wynikają z przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

135

Zmęczenie a ocena ryzyka zawodowego

Pytanie: Czy w ocenie ryzyka zawodowego lekarza należy uwzględnić jego zmęczenie? Wiem, że lekarz pracuje w kilku ośrodkach i na podstawie różnych umów i przepracowuje miesięcznie dużo więcej godzin, niż jest to dopuszczalne. Czy mam wprost napisać, że lekarz pracuje za dużo i stąd jego zmęczenie? Jak to ująć w ocenie ryzyka?

Zagrożenia podczas prac spawalniczych w ocenie ryzyka zawodowego

Pytanie: Jakie to są zagrożenia pierwotne, a jakie wtórne w ocenie ryzyka zawodowego prac spawalniczych?

152

W jaki sposób oznaczyć ciągi komunikacyjne pieszych na placu magazynowym

Tak, przepisy nakazują wyznaczenie i oznaczenie ciągów dla pieszych na placu magazynowym, gdy odbywa się po nim ruch pieszych.

Szkolenia okresowe bhp poza harmonogramowymi godzinami pracy – czy pracownik może odmówić?

Ze względu na potrzeby produkcyjne pracodawca organizuje szkolenia bhp w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy. Czy pracownik może odmówić uczestnictwa w szkoleniu okresowym bhp, jeżeli szkolenia organizowane są w dniach wolnych, ale w godzinach nadliczbowych?

Sprawny system pierwszej pomocy dla osób pracujących po godzinach

Niezależnie od zapewnienia prawidłowej organizacji pracy nie można wykluczyć sytuacji, w ramach której wystąpi konieczność świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. W takim przypadku pracodawca musi mieć świadomość, że praca nadliczbowa nie może odbywać się w oderwaniu od zasad bezpieczeństwa, w tym od zapewnienia osobom pracującym po godzinach sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy.

Nr specjalny 51

Zarządzanie firmą w warunkach stresu

Wszechobecna presja czasu, nastawienie na realizację coraz bardziej skomplikowanych i nowych zadań, a także problemy decyzyjne w niepewnych warunkach osiągnięcia sukcesu, brak poczucia bezpieczeństwa stałości zatrudnienia, nastawienie na rywalizację oraz zysk czy zbyt niskie zarobki w stosunku do włożonego wysiłku, oto niektóre z licznych bodźców powodujących zwiększenie stresu wśród kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników.

Stres nie zawsze przyczyną wypadku przy pracy

Za zewnętrzną, współsprawczą przyczynę zawału serca nie może być uznany każdy wysiłek związany z normalnie wykonywaną pracą, lecz tylko wysiłek istotny, mający decydujący wpływ i w przeważającej mierze wywołujący zachorowanie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 czerwca 2013 r.,sygn. akt III UK 80/12. 

Stres i nadmierny wysiłek przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy

 Z punktu widzenia kwalifikacji wypadku przy pracy nie można traktować stresu jako jego wyłącznej przyczyny zewnętrznej. Stres związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych jest cechą tych obowiązków i jako taki nie może być uznany za zewnętrzną przyczynę wypadku, chyba że jego gwałtowny charakter jest wynikiem nietypowych warunków pracy – orzekł Sąd Najwyższy.