160

Zwolnienia w dobie koronawirusa. Z czego skorzysta osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło wiele ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy przewidują szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy w okresie epidemii koronawirusa. Sprawdź, jakie usługi i instrumenty rynku pracy są dostępne dla osób, które straciły pracę w ostatnim czasie.

Zdaniem UODO: Pomiar temperatury ciała możliwy tylko w określonym przypadku

Pomiar temperatury ciała pracownika może być przeprowadzony tylko na podstawie określonego przepisu. Zwrócił na to uwagę prezes UODO i wskazał podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych. W jakim przypadku jest możliwe mierzenie temperatury pracownikom?

Zagrożenia na stanowisku pracy chirurga plastycznego

Chirurg plastyczny jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w swojej pracy. Przygotowując się do szkolenia bhp pracownika, trzeba na wstępie rozpoznać najczęstsze zagrożenia na tym stanowisku pracy, tak aby móc zastosować odpowiednią ochronę przed nimi. O zagrożeniach i sposobach ochrony należy poinformować pracowników w czasie pierwszej fazy szkolenia. Są to fundamentalne informacje, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków w czasie pracy.

159

Zapis o obniżeniu wymiaru czasu pracy w tarczy antykryzysowej – ekspert wyjaśnia

Co dokładnie oznacza zapis w tarczy antykryzysowej mówiący, że przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu? Czy można przez to rozumieć, że np. pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat maksymalne obniżenie czasu pracy wynosi dokładnie 20%? Czy zgodnie z tym zapisem ustawy można obniżyć wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego o 30% albo o 40%, byleby zostało mu co najmniej pół etatu?

Zagrożenia ogólne na stanowisku pracy

Przeprowadzając kontrolę warunków pracy, trzeba zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ogólne, podstawowe, które mogą wystąpić na każdym stanowisku pracy. Z całą pewnością zadanie to ułatwi przygotowana lista kontrolna. Dzięki niej szybko i sprawnie sprawdzisz zagrożenia związane z podstawowym wyposażeniem niemal każdego stanowiska pracy. Pełną listę kontrolną znajdziesz też na stronie www.aktualnoscibhp.wip.pl w zakładce Do pobrania.

158

Zmiany funkcjonowania sądów pracy

W czasie epidemii koronawirusa sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z Covid-19. Każdy pracodawca powinien zatem wiedzieć, jak teraz przebiega postępowanie sądowe. Brak wiedzy na ten temat może mieć negatywne skutki procesowe.

Zmiana przepisów o badaniach lekarskich pracowników na czas epidemii

Dzięki szybkiej nowelizacji ustawy o COVID-19 zmianie uległy też przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników (na czas epidemii). Zmiany te rozwiązują problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.

157

Pracownik nie chce dostarczyć zaświadczenia o doznanym urazie. Co zrobić

Pytanie: Pracownica w ciągu pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie patrzyła, w którym kierunku tnie i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę i w szpitalu zszyto jej przecięta skórę. Pracownica generalnie dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe. Uraz jej nie zawadza podczas pracy. Czy w czasie sporządzania protokołu pracodawca, z powodu braku dostarczenia przez pracownice dokumentu od lekarza potwierdzającego uraz, może zmusić ją do dostarczenia tego dokumentu? Brak dokumentu od lekarza spowoduje nieuznanie wypadku.

Praca ze środkami ochrony roślin – co wpisać w skierowaniu na badanie lekarskie

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pracownika, który sprzedaje środki ochrony roślin. Czy pracownik, który pracuje przy obsłudze klienta i sprzedaje zapakowane fabrycznie środki ochrony roślin (nie ma z nimi kontaktu bezpośredniego) powinien mieć wpisane środki ochrony roślin na skierowaniu na badania lekarskie do pracy w czynnikach chemicznych? Pracownicy przechodzą specjalizowane szkolenia dotyczące środków ochrony roślin.

156

Łączenie telepracy z wykonywaniem zadań służby bhp

Wykonywanie licznych zawodów i specjalności jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość. Telepraca doskonale sprawdza się więc tam, gdzie nie ma konieczności sprawowania stałego nadzoru nad pracownikami. Czy w sytuacji gdy telepracownik jest jedyną osobą legitymującą się kwalifikacjami do wykonywania zadań służby bhp, istnieje możliwość, aby łączyć wykonywanie pracy zdalnej z obowiązkami pracownika wyznaczonego do wykonywania zadań służby bhp?

Tabela przydziału odzieży w regulaminie pracy

Pytanie: Czy są przepisy, które zobowiązują pracodawcę do umieszczenia w regulaminie pracy tabeli przydziału odzieży, czy można stworzyć odrębną procedurę, regulamin, który będzie funkcjonował obok regulaminu pracy w tym zakresie? 

Nr specjalny 52

Profilaktyka ryzyka zawodowego

 Nie ma ścisłych reguł przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Metodę i narzędzia trzeba dobierać w zależności od rodzaju działalności, wielkości zakładu pracy oraz stosowanych technologii.Nawet najlepiej przeprowadzona ocena ryzyka nie zapewni pracownikom pełnego bezpieczeństwa, a tak zwane ryzyko resztkowe, które pozostaje po zastosowaniu środków ochronnych, będzie uzależnione między innymi od charakteru działalności firmy i przygotowania pracowników na możliwość wystąpienia zagrożeń. Zawsze będzie ono  większe na placu budowy czy w kopalni niż w sklepie lub szwalni.

154

Uwaga! Zmiany w zakresie NDS i NDN 

17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.

Szkolenie bhp w przypadku delegowania pracownika do pracy za granicą

Pracownicy wyjeżdżają w delegację służbową do innego zakładu pracy za granicą. Będą wykonywać tę samą pracę co w kraju. Mają aktualne szkolenia stanowiskowe i okresowe bhp. Czy w nowym miejscu pracy powinni przejść szkolenia stanowiskowe bhp? Czy wystarczy im szkolenie stanowiskowe, które przeszli w zakładzie w kraju?