166

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r. wpłynie też na inne świadczenia

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (odpowiednia 2.800 zł i 18,30 zł). Jak taka zmiana wpłynie na inne świadczenia?

Wypadek pracownika zdalnego a problemy w postępowaniu powypadkowym

Praca zdalna stwarza znacznie więcej potencjalnych scenariuszy w zakresie możliwości wystąpienia wypadku niż względnie bezpieczna telepraca. Wynika to z tego, że praca zdalna może dotyczyć nie tylko wykonywania prac biurowych (telepraca), ale również prac, których efektem mogą być bliżej nieokreślone części wytwórcze lub usługi materialne. W chwili zaistnienia wypadku przy pracy pracownik (zdalny) ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. Jakie obowiązki ma w tej sytuacji pracodawca? I z jakimi problemami może się spotkać zespół powypadkowy?

165

Zakrztuszenia – jak udzielić pierwszej pomocy

Zakrztuszenia w pierwszej pomocy możemy podzielić na 2 typy. Pierwszy występuje wtedy, gdy drogi oddechowe poszkodowanego nie są zablokowane przez ciało obce, a drugi, jeżeli drogi oddechowe poszkodowanego są całkowicie lub znacząco zablokowane przez ciało obce.

Właściwe oznaczenie pracodawcy na nowym wzorze karty szkolenia wstępnego

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnianie pracownikom szkoleń bhp, które następnie powinny zostać właściwie udokumentowane. Służą do tego nie tylko programy szkolenia, ale w szczególności karty szkolenia wstępnego. Taka karta, wypełniona zgodnie z obowiązującym wzorem, powinna zawierać oznaczenie pracodawcy. Ale określenie Dane pracodawcy nie jest zbyt precyzyjne. Jakie informacje należy zatem umieszczać?

Wymagania bhp na stanowisku blacharza samochodowego

Warsztat blacharski jest miejscem, w którym dokonywana jest naprawa karoserii. Warunki pracy blacharza są zróżnicowane, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych robót. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej, a blacharz pracuje najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Jakie minimalne wymagania bhp powinien spełniać warsztat blacharski?

164

Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy w sklepie

W czasie prowadzenia szkolenia bhp trzeba bezwzględnie omówić zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. To bardzo ważne, gdyż pracownicy, szczególnie dużych marketów, narażeni są na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na ich bezpieczeństwo. Żeby stosować ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować zagrożenia najczęściej występujące na stanowisku pracy. Będzie w tym pomocna dobrze przygotowana ocena ryzyka zawodowego.

Wkrótce zmiana zasad delegowania pracowników

Trwają prace nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

163

Wypadek pracownika na rowerze w drodze z pracy – jaka kwalifikacja

Pytanie: Pracownik na co dzień przemieszcza się na rowerze do pracy i z pracy. W drodze do domu, będąc przed klatką schodową, podniósł rower w celu wniesienia go do budynku. W trakcie wykonania tej czynności poczuł silny ból w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie. W dokumentacji lekarz wpisał M.54. – Bóle grzbietu. Pracownik zgłosił wypadek w drodze z pracy do domu. Czy można uznać takie zdarzenie za wypadek w drodze z pracy?

Wirusy w ocenie ryzyka

Jeżeli w dotychczasowej ocenie ryzyka zawodowego jako źródło zagrożenia zostały wymienione wirusy, to nie trzeba aktualizować oceny ryzyka zawodowego. A co z działaniami profilaktycznymi?

162

Zagrożenia na stanowisku pracy garbarza skór (pracownik warsztatu mokrego)

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. W artykule przedstawiamy zagrożenia na stanowisku pracy, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.

Użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) krok po kroku

AED ratuje życie i powinien być użyty tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że to urządzenie bardzo zaawansowane technicznie, które pomaga osobie udzielającej pierwszej pomocy, ale nie jest w stanie jej zastąpić. Odpowiednie szkolenie zapewnia nie tylko umiejętność posługiwania się urządzeniem, ale także umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

161

Zespół cieśni nadgarstka. Kiedy nie będzie chorobą zawodową

Praca monotypowa (jednostajna) występuje, gdy wykonywanie czynności zawodowych wymaga angażowania tylko jednej grupy mięśni lub elementu układu ruchu, a wykonywane czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Niestety nie w każdym przypadku zespół cieśni nadgarstka będzie uznany za chorobą zawodoową.

Wydatek energetyczny dla 12-godzinnej zmiany roboczej

Muszę przeprowadzić ocenę wydatku na konkretnym stanowisku, gdzie czas pracy wynosi 12 godzin. Zastosowałam metodę Lehmanna. Ale szacunkowy wydatek energetyczny wyszedł powyżej 10.000 kJ. Natomiast obliczona wielkość wydatku energetycznego w ciągu 8 godzin powinna mieścić się w zakresie: do 3.500 kJ/8 h – dla prac lekkich, od 3.500 do 6.500 kJ/8 h – dla prac średnio ciężkich, od 6.500 do 10.000 kJ/8 h – dla prac ciężkich Czy wydatek, który wyszedł z wyliczenia ok. 15.000 kJ w ciągu 12 godzin jest prawidłowo wyliczony, skoro przekracza 10.000? Czy do pracy przekraczającej 8-godzinny czas pracy powinno się przyjąć inną metodę oceny?

160

Zwolnienia w dobie koronawirusa. Z czego skorzysta osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło wiele ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy przewidują szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy w okresie epidemii koronawirusa. Sprawdź, jakie usługi i instrumenty rynku pracy są dostępne dla osób, które straciły pracę w ostatnim czasie.

Zdaniem UODO: Pomiar temperatury ciała możliwy tylko w określonym przypadku

Pomiar temperatury ciała pracownika może być przeprowadzony tylko na podstawie określonego przepisu. Zwrócił na to uwagę prezes UODO i wskazał podstawę prawną przetwarzania danych wrażliwych. W jakim przypadku jest możliwe mierzenie temperatury pracownikom?

Zagrożenia na stanowisku pracy chirurga plastycznego

Chirurg plastyczny jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w swojej pracy. Przygotowując się do szkolenia bhp pracownika, trzeba na wstępie rozpoznać najczęstsze zagrożenia na tym stanowisku pracy, tak aby móc zastosować odpowiednią ochronę przed nimi. O zagrożeniach i sposobach ochrony należy poinformować pracowników w czasie pierwszej fazy szkolenia. Są to fundamentalne informacje, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków w czasie pracy.

159

Zapis o obniżeniu wymiaru czasu pracy w tarczy antykryzysowej – ekspert wyjaśnia

Co dokładnie oznacza zapis w tarczy antykryzysowej mówiący, że przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu? Czy można przez to rozumieć, że np. pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat maksymalne obniżenie czasu pracy wynosi dokładnie 20%? Czy zgodnie z tym zapisem ustawy można obniżyć wymiar czasu pracy dla pracownika pełnoetatowego o 30% albo o 40%, byleby zostało mu co najmniej pół etatu?

Zagrożenia ogólne na stanowisku pracy

Przeprowadzając kontrolę warunków pracy, trzeba zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ogólne, podstawowe, które mogą wystąpić na każdym stanowisku pracy. Z całą pewnością zadanie to ułatwi przygotowana lista kontrolna. Dzięki niej szybko i sprawnie sprawdzisz zagrożenia związane z podstawowym wyposażeniem niemal każdego stanowiska pracy. Pełną listę kontrolną znajdziesz też na stronie www.aktualnoscibhp.wip.pl w zakładce Do pobrania.

158

Zmiany funkcjonowania sądów pracy

W czasie epidemii koronawirusa sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z Covid-19. Każdy pracodawca powinien zatem wiedzieć, jak teraz przebiega postępowanie sądowe. Brak wiedzy na ten temat może mieć negatywne skutki procesowe.

Zmiana przepisów o badaniach lekarskich pracowników na czas epidemii

Dzięki szybkiej nowelizacji ustawy o COVID-19 zmianie uległy też przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników (na czas epidemii). Zmiany te rozwiązują problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.

157

Pracownik nie chce dostarczyć zaświadczenia o doznanym urazie. Co zrobić

Pytanie: Pracownica w ciągu pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie patrzyła, w którym kierunku tnie i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę i w szpitalu zszyto jej przecięta skórę. Pracownica generalnie dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe. Uraz jej nie zawadza podczas pracy. Czy w czasie sporządzania protokołu pracodawca, z powodu braku dostarczenia przez pracownice dokumentu od lekarza potwierdzającego uraz, może zmusić ją do dostarczenia tego dokumentu? Brak dokumentu od lekarza spowoduje nieuznanie wypadku.

Praca ze środkami ochrony roślin – co wpisać w skierowaniu na badanie lekarskie

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pracownika, który sprzedaje środki ochrony roślin. Czy pracownik, który pracuje przy obsłudze klienta i sprzedaje zapakowane fabrycznie środki ochrony roślin (nie ma z nimi kontaktu bezpośredniego) powinien mieć wpisane środki ochrony roślin na skierowaniu na badania lekarskie do pracy w czynnikach chemicznych? Pracownicy przechodzą specjalizowane szkolenia dotyczące środków ochrony roślin.

156

Łączenie telepracy z wykonywaniem zadań służby bhp

Wykonywanie licznych zawodów i specjalności jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość. Telepraca doskonale sprawdza się więc tam, gdzie nie ma konieczności sprawowania stałego nadzoru nad pracownikami. Czy w sytuacji gdy telepracownik jest jedyną osobą legitymującą się kwalifikacjami do wykonywania zadań służby bhp, istnieje możliwość, aby łączyć wykonywanie pracy zdalnej z obowiązkami pracownika wyznaczonego do wykonywania zadań służby bhp?

Tabela przydziału odzieży w regulaminie pracy

Pytanie: Czy są przepisy, które zobowiązują pracodawcę do umieszczenia w regulaminie pracy tabeli przydziału odzieży, czy można stworzyć odrębną procedurę, regulamin, który będzie funkcjonował obok regulaminu pracy w tym zakresie? 

Nr specjalny 52

Profilaktyka ryzyka zawodowego

 Nie ma ścisłych reguł przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Metodę i narzędzia trzeba dobierać w zależności od rodzaju działalności, wielkości zakładu pracy oraz stosowanych technologii.Nawet najlepiej przeprowadzona ocena ryzyka nie zapewni pracownikom pełnego bezpieczeństwa, a tak zwane ryzyko resztkowe, które pozostaje po zastosowaniu środków ochronnych, będzie uzależnione między innymi od charakteru działalności firmy i przygotowania pracowników na możliwość wystąpienia zagrożeń. Zawsze będzie ono  większe na placu budowy czy w kopalni niż w sklepie lub szwalni.

154

Uwaga! Zmiany w zakresie NDS i NDN 

17 stycznia 2020 roku planowane jest wejście w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmianie ulegną m.in. wartości NDS dla 18 substancji chemicznych, pojawi się również 10 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS.

Szkolenie bhp w przypadku delegowania pracownika do pracy za granicą

Pracownicy wyjeżdżają w delegację służbową do innego zakładu pracy za granicą. Będą wykonywać tę samą pracę co w kraju. Mają aktualne szkolenia stanowiskowe i okresowe bhp. Czy w nowym miejscu pracy powinni przejść szkolenia stanowiskowe bhp? Czy wystarczy im szkolenie stanowiskowe, które przeszli w zakładzie w kraju?