W archiwum sądowym przyda się pomost przesuwny

Pytanie: Muszę przeszkolić pracowników (nie sędziów) sądu okręgowego. W związku z tym mam pytanie, jak zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mają oni wykonywać w archiwum czynności polegające na ręcznym układaniu na regałach o wysokości 2,5 m oraz zdejmowaniu z nich paczek ważących ok. 10 kg? Jakie obowiązki ma wobec nich pracodawca (prezes sądu)?  

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy a postępowanie powypadkowe

Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu, jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie - gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

Służbowego mydła powinno się używać tylko w miejscu pracy

Dostarczenie przez pracodawcę pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej jest jego obowiązkiem. Ilość i rodzaje takich środków powinny być dostosowane do rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Samobójstwo, nawet podczas strajku, też może być wypadkiem przy pracy

O uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy decyduje związek z pracą, który trzeba ujmować szeroko. Nie można twierdzić, że nastąpiło zerwanie takiego związku odnośnie do zdarzeń nagłych wywołanych przyczyną zewnętrzną, którym pracownik ulega w związku z udziałem w strajku. Mianowicie za wypadek przy pracy należy uznać nagłą, wywołaną przyczyną zewnętrzną samobójczą śmierć pracownika pozostającą w związku z pracą – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z 21 lutego 2013 r., sygn. akt V Pa 5/13. 

Ruchomy podest roboczy może być eksploatowany tylko za zgodą Urzędu Dozoru Technicznego

Pytanie: Muszę skontrolować stan bhp przy pracach na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych. Czy mógłbym prosić o przykładową listę kontrolną w tym zakresie?

PIP nie zawiadomi o planowanej kontroli

15 stycznia weszła w życie zmiana interpretacji przepisów jednej z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać o zamiarze kontroli w firmach z branży przemysłowej i handlowej, a także firmach usługowych.

Nie zrobili szkolenia bhp – na początek zapłacą 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia

Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę. Jest tak, ponieważ pracowniczy obowiązek przestrzegania przepisów bhp to jednocześnie prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. Dopiero po przeszkoleniu pracownika można wymagać od niego stosowania się do przepisów bhp. 

Loty międzynarodowe z materiałami niebezpiecznymi zmienione

23 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i Budownictwa z 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 36).

Każde zakłucie igłą jest wypadkiem przy pracy

Czy ekspozycja zawodowa pracownika personelu medycznego zatrudnionego w szpitalu w wyniku np. zakłucia igłą, skaleczenia ostrym narzędziem itp., powinna być traktowana jako wypadek przy pracy? W praktyce, z uwagi na mnogość tego typu zdarzeń, pracodawca jedynie wszczyna procedurę poekspozycyjną, która jest opracowana w szpitalu (badania poszkodowanego pracownika, podanie mu leków retrowirusowych, monitorowanie jego stanu zdrowia itp.) oraz odnotowuje zdarzenia w odpowiednim rejestrze. Dopiero w przypadku stwierdzenia u pracownika np. zakażenia wirusem HBV, HCV czy HIV sporządzana jest dokumentacja, która będzie uprawniać pracownika do ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej. Czy takie postępowanie stanowi wykroczenie wobec zasad i należy sporządzić zaległe protokoły i złożyć statystyczne karty wypadku?