Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z pracą na stanowiskach pracy, na których są zatrudnieni. Sposób zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy określa w regulaminie pracy sam pracodawca.

Funkcjonariusze agencji wywiadu narażeni na szczególnie uciążliwe warunki pracy

27 stycznia weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów stanowisk w agencji wywiadu, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, a także innych stanowisk, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby (Dz.U. z 2016 r. poz. 55).

Ergonomia koncepcyjna – zadanie, zastosowanie, model postępowania

Podstawowym zadaniem ergonomii koncepcyjnej jest ustalenie wzajemnych relacji człowiek – maszyna, które zapewniłyby maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność przy minimalnym psychicznym oraz fizycznym obciążeniu człowieka.

Będą zmiany NDS pyłów drewna

Resort pracy przygotował projekt zmian do rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Proponowane zmiany są uwzględnieniem analiz i dyskusji przeprowadzonych z udziałem m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz uwag zgłaszanych przez stowarzyszenia przemysłu drzewnego i producentów płyt drewnopochodnych.