Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Warunki pracy w mikroklimacie zimnym

  Warunki pracy w mikroklimacie zimnym Ostatnią srogą zimę mieliśmy na przełomie 2012 i 2013 roku. Za nami kilka stosunkowo łagodnych sezonów. Większości towarzyszyło słońce i brak temperatur ujemnych. Meteorolodzy przewidują jednak, że nadejście kolejnych mrozów jest tylko kwestią czasu, ale ciężko na razie określić, kiedy dokładnie się pojawią. Niemniej jednak sezon zimowy to praca w mikroklimacie zimnym. Wykonywanie pracy w takich warunkach wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest więc przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy na temat wpływu mikroklimatu na organizm człowieka, zagrożeń związanych z pracą oraz sposobów ochrony przed nimi.

Artykuły

 • Jak opracować instrukcję bhp generatora ozonu

  Jak opracować instrukcję bhp generatora ozonu Pytanie: Czy w przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy generatora ozonu należy opracować instrukcję bhp generatora ozonu czy też procedurę ozonowania? Jak powinna wyglądać i co należy ująć w procedurze ozonowania?
 • Czy po zakażeniu koronawirusem przysługuje nauczycielowi 100% zasiłku

  Czy po zakażeniu koronawirusem przysługuje nauczycielowi 100% zasiłku Pytanie: Grupa nauczycieli podczas zebrania z dyrektorem miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Objawy związane z chorobą wystąpiły u większości z nich, przy czym jedna osoba miała cięższy przebieg. Nauczycielka trafiła do szpitala, przebywała w nim 11 dni i została wypisana. Przebywała na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym przysługuję jej zadośćuczynienie albo wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby do 100%?
 • Czy można ręcznie transportować ładunek o masie ponad 500 kg

  Czy można ręcznie transportować ładunek o masie ponad 500 kg Pytanie: W związku z prowadzeniem w maju 2018 roku nowego rozporządzenia o ręcznych pracach transportowych mam pytanie o normy przemieszczania wózka (6-kołowego) przez mężczyznę. Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg. Jeśli waga przemieszczanego wózka przekracza 500 kg, a nie jesteśmy w stanie zastąpić tego transportem elektrycznym, to czy dwóch pracowników może taki wózek przepychać na 6 kółkach.
 • Epidemia nie zwalnia z obowiązku współdziałania z medycyną pracy

  Epidemia nie zwalnia z obowiązku współdziałania z medycyną pracy Czas epidemii COVID-19 to okres szczególny dla pracodawców w kontekście wyzwań z zakresu bezpieczeństwa pracy. To też ciężki czas dla służby medycyny pracy. Należy mieć na względzie, że zawieszenie obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na okresowe badania profilaktyczne nie zwalnia pracodawców z pozostałych obowiązków związanych ze współdziałaniem ze służbą medycyny pracy w zakresie, o którym mowa w ustawie regulującej jej funkcjonowanie.
 • Kto może przeprowadzić szkolenie dla pracowników obsługujących sieci kanalizacyjne

  Kto może przeprowadzić szkolenie dla pracowników obsługujących sieci kanalizacyjne Pytanie: Jakie szkolenie powinni ukończyć pracownicy prowadzący prace przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej? Kto może prowadzić takie szkolenia?
 • Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć pracownika laboratorium

  Do jakiej grupy szkoleniowej zaliczyć pracownika laboratorium Pytanie: W laboratorium mamy pracownika, którego praca polega na badaniu próbek czynników stosowanych w galwanizerni, prowadzeniu komory solnej oraz wykonywaniu prób w testowej linii galwanicznej. Pracownik jest narażony na działanie czynników chemicznych. Do jakiej grupy należy przypisać tego pracownika przy szkoleniu okresowym?
 • Czy jako pracownik służby bhp mogę przeprowadzić szkolenie bhp dla szefa

  Czy jako pracownik służby bhp mogę przeprowadzić szkolenie bhp dla szefa Pytanie: Pracuję w firmie zatrudniającej ponad 100 osób na etacie specjalisty ds. bhp. Proszę o informacje, czy mogę dla szefa przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracodawców? Pytam, bo w 2015 r. zrobiłem takie szkolenie, wystawiłem zaświadczenie, którego później nie zakwestionował inspektor z PIP podczas kontroli w 2018 r. Ale teraz nie jestem pewny, czy mogę to zrobić?
 • Ocena ryzyka dla zleceniobiorcy. Czy konieczna

  Ocena ryzyka dla zleceniobiorcy. Czy konieczna W czasie opracowywania oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy można spotkać się z sytuacją, w której pracę świadczy zleceniobiorca. Pojawią się wtedy wątpliwość, czy zleceniodawca zawierający umowę zlecenia, ma obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego dla zleceniobiorcy tak samo, jak dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Co zrobić w tej sytuacji?
 • Kto sporządza kartę wypadku w razie śmiertelnego wypadku zleceniobiorcy

  Kto sporządza kartę wypadku w razie śmiertelnego wypadku zleceniobiorcy Pytanie: Przedsiębiorca zawarł z osobą fizyczną umowę zlecenie, na mocy której zleceniobiorca wykonywał pracę na powierzchni leśnej należącej do nadleśnictwa państwowego razem z pracownikami zatrudnionymi przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorca uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Kto jest zobowiązany do sporządzenia karty wypadku przy pracy? Czy zleceniodawca powinien taki wypadek zarejestrować w rejestrze wypadków przy pracy, czy w innym rejestrze?
 • Pracownik służby bhp uległ wypadkowi. Kto w zespole powypadkowym

  Pracownik służby bhp uległ wypadkowi. Kto w zespole powypadkowym Pytanie: Moje pytanie dotyczy sytuacji, w której wypadkowi przy pracy uległ pracownik służby bhp. Czy może sam sobie sporządzić protokół i go podpisać?
 • Kto odpowiada za wypadek na budowie: pracodawca czy firma zewnętrzna

  Kto odpowiada za wypadek na budowie: pracodawca czy firma zewnętrzna Pytanie: Podczas rozbudowy zakładu pracy, dochodzi do zawalenia się ścianki tymczasowej, którą postawiła firma zewnętrzna zajmująca się rozbudową. Jeśli w wyniku zawalenia się tej ściany, dojdzie do wypadku pracownika zakładowego, to jaka będzie ścieżka odpowiedzialności? Po stronie kierownika budowy czy pracodawcy zakładu rozbudowywanego?
 • Analiza wypadku – zbiorowy, lekki wypadek trzech ślusarzy

  Analiza wypadku – zbiorowy, lekki wypadek trzech ślusarzy W artykule przedstawiamy analizę zbiorowego wypadku przy pracy, do którego doszło w wyniku zapalenia się gazu propan podczas prac fazowania brzegów płyt stalowych sekatorem gazowym IMP P019 (wyposażonym w palnik maszynowy zasilany tlenem i propanem). Oparzeń termicznych głowy, szyi I i II stopnia oraz obrażeń ciała doznało 3 pracowników zakładu. Jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Niezadowolenie z wyroku przywracającego do pracy to jeszcze nie mobbing

  Niezadowolenie z wyroku przywracającego do pracy to jeszcze nie mobbing Nie każde działanie pracodawcy niekorzystne dla pracownika jest działaniem mającym na celu negowanie jego przynależności do zespołu. O mobbingu nie przesądza również istniejący między stronami konflikt bądź też manifestowanie niezadowolenia z wyroku sądu pracy (przywracającego pracownika do pracy).
 • Kontrola warunków pracy – pierwsze i strategiczne zadanie służby bhp

  Kontrola warunków pracy – pierwsze i strategiczne zadanie służby bhp Zarówno zadania służby bhp jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej, jak również pracowników wykonujących zadania służby bhp muszą korespondować z zakresem obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Przepisy zawierają katalog zadań, który jest ułożony z uwzględnieniem ciężaru gatunkowego poszczególnych obowiązków. Kluczowym z nich jest dokonywanie przeglądów warunków pracy – ze szczególnym zwróceniem uwagi na pewne grupy zatrudnionych. Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący służby bhp, w którym będziemy szczegółowo omawiać jej zadania.
 • Pracownik zakażony koronawirusem. Jak uniknąć roszczeń odszkodowawczych

  Pracownik zakażony koronawirusem. Jak uniknąć roszczeń odszkodowawczych Każdy zakład pracy powinien dokumentować swoje działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Pracownik zakażony koronawirusem ponosi szkodę i może żądać jej naprawienia. Co można zrobić, aby uniknąć roszczeń ze strony pracowników?
 • Świadek wypadku przy pracy, czyli kto

  Świadek wypadku przy pracy, czyli kto Przepisy ustawy wypadkowej nie definiują pojęcia świadka, a jak wiadomo, obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zebranie informacji dotyczących wypadku właśnie od świadków wypadku. Zespół powypadkowy może mieć zatem uzasadnione wątpliwości i problemy z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w zakresie zbierania informacji. Sprawa jest o tyle istotna, że w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki ciężkie, zbiorowe lub śmiertelne postępowanie powypadkowe będzie weryfikowane przez inspektora pracy.
 • W wykazie chorób zawodowych COVID-19 nie będzie osobną pozycją

  W wykazie chorób zawodowych COVID-19 nie będzie osobną pozycją Praktycznie od początku wybuchu epidemii pracownicy służby zdrowia domagają się wpisania choroby COVID-19 do wykazu chorób zawodowych. W tej sprawie interpelację poselską zgłoszona posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska. Uzyskaliśmy odpowiedź resortu pracy. Kiedy COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową?
 • Z ostatniej chwili: praca zdalna możliwa w czasie kwarantanny

  Z ostatniej chwili: praca zdalna możliwa w czasie kwarantanny W najnowszej nowelizacji tarczy antykryzysowej znajdzie się wyraźny zapis o możliwości wykonywania pracy zdalnej przez osoby zatrudnione, które decyzją sanepidu zostały objęte obowiązkową kwarantanną. Doprecyzowanie przepisów w tym zakresie wprowadza podpisana przez Prezydenta nowelizacja tarczy antykryzysowej. W chwili przekazania numeru do druku ustawa czekała na publikację w Dzienniku Ustaw.
wiper-pixel