Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 Zespół powypadkowy w wymaganym terminie, 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku (od dnia powołania), sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według obowiązującego wzoru, określonego przepisami:  rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298) obowiązującego do dnia 24.06.2019 r. - wzór protokołu określony tym rozporządzeniem może być stosowany do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24  maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1071) obowiązującego od dnia 25.06.2019 r. Całkowite zaniechanie sporządzenia lub brak doręczenia poszkodowanemu protokołu powypadkowego stanowi przestępstwo.   

Lista kontrolna przywództwa w zakładzie pracy

Jak wiemy ochrona pracy pracowników jest istotną częścią zarządzania ryzykiem. Natomiast efektywność działania służby bhp zależy od współdziałania służby z kierownictwem. Zatem działania służby bhp muszą być wprowadzane przez zarząd. Zaś nieuwzględnienie bhp jako kluczowego ryzyka biznesowego w decyzjach zarządu może mieć katastrofalne skutki dla firmy. O tym jakie jest zaangażowanie zarządu w kwestie bhp możesz się przekonać korzystając z poniższej listy kontrolnej.

Lista kontrolna przeglądu obiektów należących do szkoły

Aby mieć pewność, że stan bhp wszystkich obiektów należących do szkoły odpowiada przepisom, a także w celu właściwego przeprowadzenie ich przeglądów pomocne będzie skorzystanie z listy kontrolnej. Lista kontrolna jest dokumentem pomocniczym i może stanowić dowód w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektów szkoły.