WYDANIE ONLINE

Jakie wymagania pod względem bhp powinny spełniać miejsca prac remontowych? Jak zorganizować w tym zakresie poszczególne prace?

czytaj więcej »

W dniu 5 lipca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczące finansowania działań ochrony przeciwpożarowej, wprowadzone ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1169).

czytaj więcej »

W dniu 7 lipca 2017 r. został opublikowany nowy jednolity tekst rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1348).

czytaj więcej »

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku dla dzieci. Wiele z nich okres letni spędzi na wsi. Dlatego należy pamiętać, by zadbać o ich bezpieczeństwo. Taki apel do rolników wystosował Adam Sekściński, prezes KRUS. Niestety, jak pokazują statystyki, każdego roku w czasie wakacji wiele dzieci ulega wypadkom podczas prac rolnych.

czytaj więcej »

Coraz więcej pracodawców wprowadza w swoich firmach odzież z nadrukiem logo firmy identyfikującą pracownika. Szczególnie zasadne jest to w przypadku firm usługowych, np. sklepów czy firm kurierskich. W takim przypadku rodzi się jednak pytanie, czy odzież ta (koszulka/ ubranie z logo firmy), w której pracuje np. kasjer, może być częściowo lub w całości finansowana przez pracownika. Jak finansować taką odzież?

czytaj więcej »

Czy pracownik młodociany zatrudniony w warsztacie samochodowym na podstawie umowy o pracę na okres 3 lat w celu przyuczenia do zawodu, uczący się jednocześnie w szkole zawodowej, powinien odbyć tylko szkolenie wstępne, czy również okresowe?

czytaj więcej »

Powierzenie przez pracodawcę wykonywania czynności w zagrzybionym i stęchłym środowisku (sali dydaktycznej) może być traktowane jako przejaw naruszenia dóbr osobistych pracownika (nauczyciela akademickiego) oraz stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niemajątkową. Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., sygn. akt III PK 37/16.

czytaj więcej »

Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy wystarczy, by pracownik pracujący na wysokości powyżej 5 m posiadał badania lekarskie do pracy powyżej 3 m i odpowiednie szkolenie bhp?

czytaj więcej »

Czy pracodawca jest zobligowany skierować pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy powyżej 3 m na specjalistyczne szkolenie?

czytaj więcej »

Jeśli w instrukcji obsługi maszyny nie określono obowiązkowych przeglądów okresowych, to czy podlegają one takim przeglądom? Jeżeli w  instrukcji maszyny jej producent nie odniósł się do kwestii przeprowadzania przeglądów okresowych, to nie oznacza, że użytkownik jest zwolniony z ich przeprowadzania.

czytaj więcej »

Jakie wymagania powinny spełniać przenośne małe drabinki, schodki, taborety itp. o powierzchni roboczej poniżej 1 m od podłogi? Czy są to wymagania takie same jak wymagania dla sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości?

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenia i chce zapewnić im bezpieczne warunki pracy, badania lekarskie, środki ochrony indywidualnej, a także pokrywa koszty związane z delegacjami. Czy wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy? Co powinno zostać ujęte w umowie zlecenia, aby zleceniodawca mógł zaliczyć takie wydatki do kosztów prowadzonej działalności?

czytaj więcej »

W zakresie działalności PSP szczególne znaczenie ma prewencja. Niemniej jednak wachlarz zadań PSP jest bardzo szeroki i obejmuje również czynności kontrolno-rozpoznawcze. O co należy szczególnie zadbać w zakresie ppoż., aby później nie mieć kłopotów z prawem?

czytaj więcej »

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne pracownika, który pracuje na wysokości, należy wskazać, że jest to praca do 3 m czy powyżej 3 m? Czy wystarczy samo zaznaczenie, że pracownik pracuje na wysokości?

czytaj więcej »

wiper-pixel