WYDANIE ONLINE

Ostatnio do redakcji nadeszło wiele pytań związanych z obowiązkiem poddawania szkoleniom z pierwszej pomocy (do 1 marca 2019 r.) wszystkich pracowników szkół, nie tylko nauczycieli. Jak się okazało, realizacja tego obowiązku rodzi wiele pytań. Redakcja „Aktualności Bhp” skierowała zatem zapytanie do MEN o wskazówki w tym zakresie. Jak się okazuje, zdaniem MEN omawianie problematyki pierwszej pomocy tylko w ramach szkolenia bhp nie jest prawidłową formą realizacji tego obowiązku.

czytaj więcej »

Do opiniowania trafił właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nowych wzorów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego zaktualizowane oraz dostosowane do niedawno zmienionych przepisów zostaną m.in. przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Na czym mają polegać zmiany?

czytaj więcej »

Zatrudnianie młodocianych, czyli osób, które nie osiągnęły 18 lat, podlega istotnym ograniczeniom w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. W praktyce istnieje jednak możliwość osiągnięcia pełnoletności przed osiągnięciem powyższego wieku. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo odstąpić od stosowania przepisów ochronnych w zakresie bhp oraz organizacji czasu pracy, która przekłada się na bezpieczeństwo jej wykonywania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszczalne jest prowadzenie kontroli przez dwa organy nadzoru, w tym samym czasie, u przedsiębiorcy? Przy czym, jedna kontrola jest z PIP-u w biurze spółki na południu Polski, a druga z PIS na północy Polski, w innym biurze firmy. W kontrolach uczestniczą dwie różne osoby (BHP i HR), więc nie wchodzimy w swoje zakresy. Kontrole dotyczą dwóch różnych oddziałów firmy w Polsce i innej tematyki.

czytaj więcej »

Weryfikacja stanu zdrowia pracownika w kontekście jego zdolności do wykonywania umówionej pracy ma miejsce z częstotliwością określoną w treści orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy badania będą musiały być przeprowadzone przed terminem – niezależnie od tego czy występuje konieczność zapewnienia badań kontrolnych.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy pracę z lekami cytostatycznymi należy uznać za pracę w warunkach szkodliwych? Czy to zależy od liczby godzin przepracowanych na zmianie roboczej z takimi lekami? 

czytaj więcej »

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/Gd 598/18.

czytaj więcej »

Ustalając uszczerbek na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS, podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku, także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia, a nie tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 194/17.

czytaj więcej »

Już niebawem będzie nowy wzór protokołu powypadkowego. Resort pracy zamierza dostosować ten dokument do wymogów RODO. W nowym wzorze zostanie zminimalizowana liczba przetwarzanych danych osobowych (zarówno pracodawcy, jak  i poszkodowanego pracownika). Sprawdź, które dane zostaną usunięte.  

czytaj więcej »

Wiele firm przyjmuje stażystów, mogą być to osoby kierowane, np. z urzędu pracy, czy uczelni. Tak jak każdy inny pracownik, także stażysta może ulec wypadkowi podczas pracy, jak i w drodze do/z pracy. W takim przypadku rodzą się pytania, kto sporządza dokumentację wypadku takiej osoby? Jakie dokumenty wypełnić? Czy postępowanie czymś się różni? Usystematyzujmy wiadomości na ten temat. Dzięki temu podjęcie działań przy wypadku stażysty nie będzie stanowić trudności.

czytaj więcej »

Powzięcie informacji o wypadku, w tym wstępna ocena zdarzenia również w zakresie urazu, jakiego doznał pracownik poszkodowany, nakazują pracodawcy podjęcie obowiązków wynikających z treści rozporządzenia powypadkowego. Problem w tym, że obowiązująca regulacja nie odpowiada na kluczowe dla bezpieczeństwa poszkodowanego pracownika pytanie – w jakich przypadkach pracodawca powinien sięgnąć po fachową pomoc medyczną?

czytaj więcej »

wiper-pixel