WYDANIE ONLINE

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

czytaj więcej »

Czy w myśl nowych przepisów dotyczących wózków jezdniowych wymagane jest prowadzenie książki operatorów, w której ewidencjonuje się, kto operował w danym dniu wózkiem? 

czytaj więcej »

Mobbingowany pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, czy stosunek pracy trwa, czy też został rozwiązany przez pracodawcę. Sejm pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi m.in. przepisów o mobbingu oraz równego traktowania. Zmiany te mają ułatwić pracownikom realizację uprawnień pracowniczych, a jednocześnie nie nakładają na pracodawcę dodatkowych obowiązków. 

czytaj więcej »

Już niedługo powinna zniknąć niejasność przepisów  w zakresie zdobywania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt zmian do obowiązującego od niedawna nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Projektowane zmiany mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne w zakresie wymagań dla operatorów obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym.

czytaj więcej »

16 maja upłynął termin dla pracodawców na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia dla żurawi wieżowych i szybkomontujących. Tego dnia weszły bowiem w życie dwa przepisy rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147), dla których wydłużone było do 6 miesięcy, vacatio legis.

czytaj więcej »

Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych niż te, które wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak skontrolować trzeźwość pracownika zgodnie z obowiązującymi aktualnymi przepisami? Czy pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba może badać pracowników alkomatem? 

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy możemy mówić o pracach niebezpiecznych pożarowo i czy każdorazowo trzeba wystawiać pisemne zezwolenie na wykonywanie takich prac?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w obiektach, które nie są obecnie użytkowane, należy aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego? 

czytaj więcej »

Wielu pracodawców zatrudnia pracowników na umowę zlecenie. W takich przypadkach rodzi się pytanie, którymi obowiązkami w zakresie bhp – wymienionymi w art. 211 Kodeksu pracy – pracodawca-zleceniodawca, może obciążyć osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Czy zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy wykonania wstępnych badań lekarskich bądź szkoleń bhp lub zakupienia środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie? 

czytaj więcej »

Praca znajduje się pod kontrolą instytucji państwowych, np. Państwowej Inspekcji Pracy, jak również pod kontrolą sprawowaną ze szczeblu zakładu – przez społecznych inspektorów pracy (w zakładach w których taki społeczny nadzór został powołany). Warto mieć świadomość, że podobnie jak w przypadku inspektorów PIP, kompetencje kontrolne społecznych inspektorów pracy odnoszą się do całego prawa pracy, a nie tylko wąskich wybranych zagadnień z zakresu bhp. 

czytaj więcej »

W firmie, w której pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Prace te powinny być podejmowane i prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydawanego przez osoby do tego upoważnione w firmie, np. samego pracodawcę (zasady wydawania takiego pozwolenia, w tym listę mogących je wydawać w firmie pracowników, również ustala pracodawca, lista taka jest zazwyczaj przechowywana wraz z zakładowym wykazem prac szczególnie niebezpiecznych). Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych w firmie wydawane jest jako oryginał i kopia. Oryginał otrzymuje mający wykonywać pracę pracownik, a potwierdzoną przez niego kopię zatrzymuje osoba wydająca pozwolenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel