WYDANIE ONLINE

Odpowiednia informacja o wypadkach i ich kosztach jest potrzebna do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie. Wykorzystując wyniki obliczania kosztów wypadków, warto stworzyć odpowiedni system informacji o wypadkach i ich kosztach.

czytaj więcej »

Już wkrótce kwalifikacje m.in. operatora sprzętu do robót ziemnych, operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, montera rusztowań, zdobytych w innym kraju UE czy państwach członkowskich porozumienia EFTA, będzie zatwierdzać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie nowego rozporządzenia. Skąd ta zmiana i jakich kwalifikacji będzie dokładnie dotyczyć?

czytaj więcej »

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie objaśnienia prawnego w kwestii uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika. Była to reakcja na stanowisko, jakie w tej sprawie zajął UODO.

czytaj więcej »

Jeżeli jednostki orzekające o chorobie zawodowej jednolicie orzekną, że dane schorzenie nie jest taką chorobą, orzeczeń tych i w ślad za nimi decyzji odmawiającej uznania schorzenia za chorobę zawodową nie da się obalić innymi dowodami w postaci zeznań świadków czy zaświadczeń lekarskich uzyskanych w trybie konsultacji lub badań – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 marca 2019 r., sygn. I OSK 1045/17.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie oceny ryzyka poprzez określenie, czy ryzyko jest małe, czy duże to jeszcze niewszystko. Konieczne jest również wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby obniżyć poziom ryzyka zawodowego tam, gdzie jest on nieakceptowalny. Tak więc przeprowadzona ocena nie jest wieczna.

czytaj więcej »

Pracodawca zorganizował szkolenie okresowe bhp dla pracowników i poinformował ich o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Czy w sytuacji, kiedy pracownik nie przyjdzie na szkolenie z własnej winy, pracodawca może żądać od niego odbycia szkolenia na jego koszt i przedstawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu?

czytaj więcej »

Czy egzamin po szkoleniu okresowym bhp może być przeprowadzony w formie ustnej, jako rozmowa z osobą przechodzącą szkolenie? Czy w aktach musi być jakikolwiek dokument potwierdzający, że egzamin się odbył? W jaki sposób powinien się odbyć egzamin w przypadku samokształcenia kierowanego?

czytaj więcej »

Rolą pracodawcy jako organizatora prowadzonej działalności jest dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb i specyfiki zakładu. Wyjątkiem od pełnej swobody w obrębie obsady poszczególnych działów stanowi komórka bhp. Ograniczenia w zakresie jej struktury wynikają z przepisów prawa pracy, w tym uprawnień inspektorów pracy jako organów kontroli i nadzoru.

czytaj więcej »

W zakładzie „X” pracownik służby bhp jest na zwolnieniu lekarskim L4. Czy może go zastąpić na czas nieobecności pracownik tej samej firmy wykonujący inne funkcje w zakładzie, posiadający ukończone studia o kierunku/specjalizacji bhp? Pracownik mimo studiów kierunkowych bhp nie wykonywał wcześniej tej funkcji. Czy istnieje możliwość prowadzenia przez tę osobę szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników?

czytaj więcej »

Czy instruktaż wstępny stanowiskowy dla stanowisk robotniczych może być rozłożony w czasie na kilka dni (np. 4 dni po 2 godziny)? Czy instruktaż wstępny stanowiskowy, który rozkładany jest na dwa dni, może być przeprowadzany i podpisywany przez dwóch kierowników/mistrzów/brygadzistów?

czytaj więcej »

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie komisji bhp jako organu doradczego i opiniodawczego. Posiedzenia komisji powinny odbywać się raz na kwartał – w składzie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. Czy w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym, pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę. Jest tak, ponieważ pracowniczy obowiązek przestrzegania przepisów bhp to jednocześnie prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. Dopiero po przeszkoleniu pracownika można wymagać od niego stosowania się do przepisów bhp.

czytaj więcej »

wiper-pixel