WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym przez wiele lat dawało pracodawcom możliwość wystawiania imiennych zezwoleń do obsługi wózków – ważnych na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenia imienne wydane w przeszłości na podstawie uchylonego już rozporządzenia są ważne na czas określony w zależności od okresu ich wydania. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca, który je wydał, zostanie przekształcony lub zmieni swoją siedzibę – czyli teren zakładu pracy? 

czytaj więcej »

Już dziś sprawdź szczegóły dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2020roku.

czytaj więcej »

Już jest nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. Przepisy zostały uchwalone i opublikowane w Dz.U. z 2019 r. poz. 1830, lecz jeszcze nie obowiązują. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 26 marca 2020 r. Jednocześnie do tego czasu funkcjonować będzie dotychczasowe rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492).

czytaj więcej »

 Pracodawca powinien zmierzać do wyeliminowania lub ograniczenia stwierdzonych zagrożeń i przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Sprawdź, jak została uzasadniona konieczność aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy i co należy wówczas uwzględnić.

czytaj więcej »

Zasadą jest, że podmiot kontrolowany, do którego został skierowany nakaz zobowiązujący pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, ma obowiązek poinformowania odpowiedniego organu PIP o jego zrealizowaniu z upływem określonych terminów. Co się dzieje w sytuacji, gdy postanowienia nakazu nie zostały wykonane w terminie? 

czytaj więcej »

Czy potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia wstępnego z bhp (ogólnego i stanowiskowego) zleceniobiorcy może być karta szkolenia wstępnego? Czy należy zastosować oświadczenie? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy egzamin po szkoleniu okresowym bhp może być przeprowadzony w formie ustnej, jako rozmowa z osobą przechodzącą szkolenie? Czy w aktach musi być jakikolwiek dokument potwierdzający, że egzamin się odbył? Co w przypadku samokształcenia kierowanego? W jaki sposób egzamin powinien się odbyć, żeby było to zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie:  Do jakiej grupy szkoleniowej, podczas szkolenia okresowego bhp, zakwalifikować inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej: do stanowisk administracyjno-biurowych, czy może do inżynieryjno-technicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świetle zmiany przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a właściwie rozbicia przepisu § 14 ust. 2 na pkt 5 i 6 (tj. pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inni niewymienieni w pkt 1–5), trzeba osobno organizować szkolenia okresowe dla tych grup – zakładając, iż w dalszym ciągu będą jednak przeprowadzane szkolenia dla typowych stanowisk administracyjno-biurowych?

czytaj więcej »

Czy pracownicy magazynowi, pracujący na magazynie niskiego składu, mający do dyspozycji wózki jezdniowe ręczne tzw. paleciaki oraz wózki jezdniowe podnośnikowe również ręczne, muszą mieć obuwie robocze z noskiem, czy mogą to być zwykłe buty tzw. adidasy?

czytaj więcej »

Co motywuje pracowników do bezpiecznej pracy? Jakie stosować narzędzia poza premiami pieniężnymi? 

czytaj więcej »

Czy pracując na rusztowaniach, zawsze trzeba być wyposażonym i zapiętym w szelki bezpieczeństwa? W ilu miejscach powinien być zabezpieczony pracownik?

czytaj więcej »

wiper-pixel