WYDANIE ONLINE

 Wykonywanie w jednym miejscu, w tym samym czasie, pracy przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców jest często warunkiem niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia. Jednak nawet przy najlepszej współpracy pracodawców i bezpiecznej organizacji pracy, nie można wykluczyć iż nie dojdzie do wypadku. W takiej sytuacji postępowanie w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz obowiązek sporządzenia niezbędnej dokumentacji obciąża bezpośredniego pracodawcę poszkodowanego pracownika. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się do pracodawcy, na terenie którego doszło do wypadku, aby postępowanie powypadkowe przeprowadził we własnym zakresie. Jak o to wnioskować i jak wygląda procedura?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto powinien ocenić ryzyko zawodowe pracowników podwykonawcy? Czy specjalista ds. bhp firmy zlecającej prace, czy obowiązek leży po stronie podwykonawcy? 

czytaj więcej »

Pytanie: Telepracownik pracując w domu doznał zawału serca. Reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala gdzie następnego dnia zmarł nie odzyskując przytomności. Czy jest to wypadek przy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym wyszła w przerwie zakupić kanapkę, po czym wróciła i zaczęła zjadać tę kanapkę przy swoim biurku łamiąc nagle zęba – jedynkę. Czy może to zostać uznane jako wypadek przy pracy?

czytaj więcej »

 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 262). Celem zmian jest dostawanie przepisów tego rozporządzenia do zmienionych już przepisów ustawy z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 45 ze zm.). 

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku stosowania wobec zatrudnionych pracowników zasad bhp, w tym zapewnienia im pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Nałożenie obowiązków w tym zakresie powinno być jednak poprzedzone rzetelną oceną i wyważone ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy – orzekł WSA w Szczecinie.

czytaj więcej »

 Zapylenie powietrza to nieodłączne zjawisko towarzyszące mechanicznej obróbce drewna. Pyły drewna mogą działać na organizm ludzki uczulająco. Dlatego podejmowanie działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenia spowodowane pyłem jest tak ważne. Poniżej kilka wskazówek, dzięki którym można ograniczyć zagrożenia pyłem na stanowiskach w przemyśle drzewnym. 

czytaj więcej »

Zmiany jakie zostały wprowadzone do rozporządzenia w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych, wyjaśniają kwestie uprawnień do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wydłużają terminy ważności imiennych zezwoleń.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy zleceniobiorcy, którzy swoje usługi świadczą w lokalu pracodawcy, oraz osoby zatrudnione na umowę o współpracę (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza) powinny być skierowane na badania lekarskie i poddane szkoleniom wstępnym bhp? W umowach zawarte jest oświadczenie „(…) Zleceniobiorca oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy (…)”.

czytaj więcej »

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić z pracownikami szkolenie praktyczne z obsługi gaśnic, czy wystarczy, że powiadomi pracownika o sposobie obsługi sprzętu gaśniczego na szkoleniu wstępnym bhp? Czy pracodawca może wymagać od pracownika w razie pożaru, by ten zamiast się ewakuować zaczął gasić pożar, skoro go przeszkolił z tego zakresu? Kto wtedy bierze odpowiedzialność za ewentualne urazy pracownika? Czy osoba opracowująca instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może w zapisach narzucić na pracodawcę obowiązek przeszkolenia całego personelu z praktycznej obsługi gaśnic, a pracodawca musi to polecenie wykonać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ocenie ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego muszę wpisać wypadki komunikacyjne, jeśli pracownik 2–3 razy w ciągu roku wyjeżdża samochodem służbowym/osobowym na szkolenie poza miejsce pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel