WYDANIE ONLINE

Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek ZUS – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. 

czytaj więcej »

Jeżeli zachowanie pracodawcy po wypadku przy pracy, którego przyczyną było niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, urągało zasadom współżycia społecznego, jego zarzut przedawnienia części roszczeń poszkodowanego pracownika może nie zostać uwzględniony mimo upływu czasu. Ponadto na wysokość zadośćuczynienia nie ma wpływu sytuacja finansowa pracodawcy, który nie zachowując przepisów bhp, przyczynił się do wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Pracodawca podlegający kontroli wykonywanej przez organ władzy publicznej zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tego organu, wykonującym czynności kontrolne, odpowiednich środków ochronnych, przewidzianych w przepisach bhp. Brak takich środków nie uzasadnia odmowy poddania się czynnościom kontrolnym i może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kar porządkowych – orzekł NSA w wyroku z 18 lipca 2018 r.; sygn. akt I FSK 874/18.

czytaj więcej »

Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III UK 21/17.

czytaj więcej »

 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 1997 r., sygn. akt I PK 272/16. 

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, gdy nie można zapewnić tego prania na terenie zakładu pracy. Czy w ramach tego obowiązku mieści się odzież robocza i ochronna, czy tylko i wyłącznie zdefiniowana jako robocza? 

czytaj więcej »

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/ Gd 598/18.

czytaj więcej »

Ustalając uszczerbek na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS, podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku, także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia, a nie tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 194/17.

czytaj więcej »

Na właścicielu budynku lub mieszkania ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia otworów, włazów i wejść do piwnic i innych tego typu pomieszczeń, brak tych zabezpieczeń i choćby poinformowania osób przebywających w budynku czy mieszkaniu o zagrożeniu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli dojdzie do wypadku; nie ma tu znaczenia fakt, że poszkodowany pracuje w branży remontowo-budowlanej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

czytaj więcej »

Wypadki przy pracy są zdarzeniami, do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy, a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej. 

czytaj więcej »

Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych niż te, które wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody – orzekł Sąd Najwyższy. 

czytaj więcej »

Pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym, a nie koszty związane z okularami korygującymi inne wady wzroku (…) Raz przyznana refundacja na okulary nie wyklucza przyznania refundacji w przyszłości – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2017 VII Pa 116/17. 

czytaj więcej »

wiper-pixel