WYDANIE ONLINE

Wielu pracowników na różnych stanowiskach wykonuje swoją pracę w ekspozycji na zimno, np. odśnieżając, albo pracują w chłodniach czy magazynach żywności. Aby dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy, muszą pamiętać o kilku podstawowych zasadach, chcąc uchronić się od chorób. Oto zbiór najważniejszych wskazówek, który możesz przekazać swoim pracownikom wykonującym pracę w zimnym mikroklimacie. 

czytaj więcej »

Celem nowej ustawy z 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. poz. 2197) jest uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich, implementacja przepisów unijnych, określenie uprawnień rybaków oraz obowiązków armatorów statków rybackich wobec pracujących na nich rybaków. 

czytaj więcej »

W 2020 roku przedsiębiorcy zapłacą prawie 1.500 zł składki miesięcznie. Ile dokładnie wyniosą składki? Ile zapłacą przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS?

czytaj więcej »

Jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na współwłaścicielach firmy – wspólnikach spółki cywilnej, gdy nie ma zatrudnionych pracowników? 

czytaj więcej »

Firma pracuje w ruchu ciągłym i wprowadziła równoważny system czasu pracy. Zmiana robocza trwa 12 godzin. Podczas pomiarów hałasu na stanowisku pracy krotność NDN wyniosła np. 3. Czy w związku z tym pracownik może pracować 12 godzin na takim stanowisku, kiedy wynik pomiaru wskazuje NDN powyżej 1? Jakie działania należy podjąć, jeżeli w związku z prowadzonym procesem technologicznym obniżenie poziomu hałasu nie jest możliwe?

czytaj więcej »

Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu (ok. 2 miesięcy) zakończony amputacją palców stopy I–III do paliczków bliższych spełnia kryteria wypadku ciężkiego?

czytaj więcej »

Pracownik ma jednocześnie prawo i obowiązek wykonywać pracę, którą strony ustaliły w treści umowy. W praktyce istnieje możliwość przesunięcia pracownika do innej pracy niż ta, która wynika z treści umowy – na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia. Czy powyższa zasada dotyczy również pracowników służby bhp lub wykonujących zadania tej służby zatrudnionych przy innej pracy? 

czytaj więcej »

W ostatnim czasie dużo emocji budzi kwestia weryfikacji stanu trzeźwości pracowników. Naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości w miejscu pracy wiąże się ze spożyciem produktu zawierającego alkohol etylowy. Problem w tym, że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości definiują „napój alkoholowy”, nie definiują jednak określenia „alkohol”, które wywoływane jest w przepisach regulujących obowiązki pracodawcy w przypadku podejrzenia naruszenia trzeźwości, w tym odwołujące się do kwestii pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Posługiwanie się w przepisach ogólnym określeniem „alkohol” bez jego formalnego zdefiniowania może w praktyce prowadzić do nazbyt szerokiej interpretacji i nadużyć w relacjach pracowniczych.

czytaj więcej »

Jaką karę porządkową można wymierzyć osobie zatrudnionej na umowę zlecenie lub kontrakt, a będącej pod wpływem alkoholu lub spożywającej alkohol w miejscu wykonywania zlecenia/kontraktu?

czytaj więcej »

Czy zleceniobiorcy, którzy swoje usługi świadczą w lokalu pracodawcy, oraz osoby zatrudnione na umowę o współpracę (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza) powinny być skierowane na badania lekarskie i poddane szkoleniom wstępnym bhp? W umowach zawarte jest oświadczenie „(…) Zleceniobiorca oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy (…)”. 

czytaj więcej »

Co powinien zawierać rachunek sporządzony do umowy zlecenia dotyczący przeprowadzenia szkoleń bhp (organizatorem szkolenia jest pracodawca), w jakim procencie opodatkowane są wówczas usługi szkoleniowe? Czy umowę zlecenie można wykorzystać zarówno przy zleceniu szkoleń okresowych, jak i szkoleń wstępnych ogólnych?

czytaj więcej »

Podczas szykowania materiałów do produkcji pracownik zagadał się z innym pracownikiem i nie zwracał uwagi na to, gdzie odkłada potrzebne elementy. W wyniku nieodpowiedniego ułożenia materiału na płycie znajdującej się na rolkach transportowych materiał spadł pracownikowi na stopę, powodując stłuczenie. Czy w takim przypadku można mówić o wypadku z winy pracownika? Pracownik wiedział, że układane elementy nie mogą być odkładane w ten sposób, jednak prowadząc rozmowę, nie zwracał uwagi na wykonywaną czynność.

czytaj więcej »

W zakładzie wydzielono dział, który ma swojego kierownika, jednak kierownik ten nie podlega dyrektorowi tego zakładu, lecz innemu dyrektorowi, który sprawuję opiekę nad kilkoma zakładami. Niestety dyrektor ten dla kilku zakładów nie jest dostępny na bieżąco, co stwarza problem z zatwierdzeniem protokołu w terminie. Czy dyrektor może scedować zatwierdzanie protokołów powypadkowych na kierownika lub innego dyrektora? 

czytaj więcej »

Przedstawiciel firmy porusza się samochodem osobowym. Samochód ma do dyspozycji 24 h. W jaki sposób określić drogę z domu do pracy i odwrotnie takiej osoby? Czy to jest tylko droga z domu do samochodu? Czy gdy wsiądzie do samochodu jest już w pracy?

czytaj więcej »

Jaki zestaw dokumentów jest przekazywany poszkodowanemu w wypadku przy pracy, gdy tworzy się kolejny protokół po złożeniu przez niego zastrzeżeń do tego pierwszego? Czy dołącza się pełny pierwszy zestaw bez podpisu pracodawcy (protokół i załączniki)?

czytaj więcej »

Zadośćuczynienie nie przysługuje poważnie poszkodowanym członkom rodziny pracownika, który przeżył wypadek przy pracy, nawet w sytuacji gdy szkody członków rodziny mają związek z wypadkiem przy pracy tego pracownika – tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

wiper-pixel