WYDANIE ONLINE

Chcąc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, trzeba najpierw odpowiednio się do niej przygotować.

czytaj więcej »

29 stycznia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bhp i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia. Znajdziemy w nim m.in. wymogi higieniczne i zdrowotne, a także dotyczące szkolenia załogi w zakresie bhp dla wszystkich statków rybackich.

czytaj więcej »

Wypadek komunikacyjny, któremu uległ pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy, w czasie jazdy samochodem służbowym, po otrzymaniu i zaaprobowaniu polecenia służbowego obligatoryjnego przybycia do siedziby pracodawcy, w czasie wykonywania tego polecenia służbowego, stanowi wypadek przy pracy, a nie wypadek w drodze do pracy – orzekł Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom, pracodawca może zastosować monitoring wizyjny. To zagadnienie podlega kontroli inspektorów pracy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych ze stosowaniem monitoringu pracy inspektor pracy ma prawo zastosować właściwe środki prawne. Pytanie: czy w grę wchodzi nakaz, czy wystąpienie? Z pozoru wszystko jedno – jednak nie do końca. Od nakazu podmiot kontrolowany ma prawo się odwołać, a od wystąpienia nie.

czytaj więcej »

Wykonywanie licznych zawodów i specjalności jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość. Telepraca doskonale sprawdza się więc tam, gdzie nie ma konieczności sprawowania stałego nadzoru nad pracownikami. Czy w sytuacji gdy telepracownik jest jedyną osobą legitymującą się kwalifikacjami do wykonywania zadań służby bhp, istnieje możliwość, aby łączyć wykonywanie pracy zdalnej z obowiązkami pracownika wyznaczonego do wykonywania zadań służby bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są przepisy, które zobowiązują pracodawcę do umieszczenia w regulaminie pracy tabeli przydziału odzieży, czy można stworzyć odrębną procedurę, regulamin, który będzie funkcjonował obok regulaminu pracy w tym zakresie? 

czytaj więcej »

Pytanie: W zakładzie pracy (magazyn) jest wydzielone miejsce do ładowania baterii do wózków widłowych (akumulatornia). Ładujące się baterie stoją na drewnianych EUR paletach. Czy taka praktyka jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Typowym i najbardziej prawidłowym postępowaniem jest zlecanie pracownikowi pracy, na którą strony się umówiły na etapie nawiązywania współpracy. W wyjątkowych jednak przypadkach istnieje możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, bez konieczności dokonywania wypowiadania formalnych warunków umowy. Należy w takim przypadku zadbać jednak o zapewnienie właściwego szkolenia bhp – nawet jeżeli powierzenie nowej pracy miałoby dotyczyć bardzo krótkiego okresu. 

czytaj więcej »

O charakterze prac w szczególnych warunkach nie przesądza zatrudnienie przeważającej liczby pracowników przy pracach w takich warunkach, lecz to, czy do osiągnięcia celu postawionego wydziałowi konieczne było wykonywanie prac wymienionych w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt I UK 155/16.

czytaj więcej »

Jaka jest procedura pokontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakładzie pracy? Czy zakład ma określony czas na zlikwidowanie nieprawidłowości i po tym terminie wydawana jest przedmiotowa decyzja administracyjna? Od czego zależy wysokość mandatu wystawianego przez PIS?

czytaj więcej »

W firmie nie ma etatu sprzątaczki. Prace sprzątające wykonują dwie pracownice spółki na umowie zleceniu. Czy w związku z tym należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska sprzątaczki, którego de facto nie ma, czy może do zajmowanych stanowisk przez panie dopisać dodatkowe zagrożenia, jak mycie okien, kontakt z środkami czyszczącymi żrącymi, a co, jeśli umowę zlecenie podpiszą inni pracownicy?

czytaj więcej »

Są branże, jak również stanowiska pracy, na których często mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych norm (NDN) hałasu. W takim przypadku przepisy zobowiązują do sporządzenia i wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Jak więc prawidłowo przygotować i przeprowadzić taki program naprawczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zgłasza w firmie chorobę zawodową mówiąc, że ma chorobę tkanek miękkich. W jaki sposób ma zachować się pracodawca? Jakie kolejne kroki podjąć, jeżeli otrzyma dokument dotyczący choroby zawodowej? Czy mamy kogoś powiadomić, prowadzić rejestr?

czytaj więcej »

wiper-pixel