WYDANIE ONLINE

Coaching to bardzo popularne narzędzie wykorzystywane w wielu obszarach naszego życia. Jego celem jest dokonanie trwałych zmian w myśleniu i skutecznym wykonywaniu zadań przez osobę poddaną oddziaływaniom coachingowym. W artykule sprawdzisz, czy i jak można wykorzystywać elementy coachingu podczas szkoleń bhp? Dzięki tym informacjom Twoje szkolenia bhp będą skuteczniejsze.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Jakie nowe obowiązki wprowadza?

czytaj więcej »

Pod koniec marca miało wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (data wejścia w życie została przesunięta na 26 września w związku z sytuacją w kraju - przyp. red.). Zawiera wiele informacji i wymagań, które muszą zostać spełnione przez pracowników i pracodawcę. Zwiększył się m.in. zakres odpowiedzialności pracodawcy oraz została podkreślona istota posiadania instrukcji eksploatacji. Dokładne przestudiowanie zmian i rozpoczęcie wcielania ich w życie z pewnością będzie sprzyjało zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

czytaj więcej »

W ramach walki z koronawirusem obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej. Jednak, jak taką formę pracy wprowadzić? Oto zasady, które pomogą Ci zorganizować pracę zdalną.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świetle nowych przepisów na zaświadczeniu z ukończenia szkolenia okresowego, w miejscu na godziny ćwiczeń praktycznych, prowadzący szkolenie jest zobowiązany podać taka liczbę godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Z firmie powstała wątpliwość, czy pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku robotniczym i odbyć szkolenie okresowe. Posłużę się konkretnym przykładem: dokładna nazwa stanowiska pracy to stanowisko ds. ochrony ludności i logistyki. Pracownik z wieloletnim stażem zatrudniony w ramach korpusu służby cywilnej w stopniu starszy inspektor, czyli typowy urzędnik administracji państwowej z jednym małym wyjątkiem. Dodatkowo opiekuje się małym magazynem obrony cywilnej. Nie jest to typowy magazyn wysokiego składowania. Składowane są tam jedynie śpiwory, gumowce, namioty, łopaty itp.

czytaj więcej »

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy lub na terenie prowadzenia przez niego działalności. To odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Fakt, że poszkodowany pracownik swoim postępowaniem sam znacząco przyczynił się do wypadku, nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za szkody, które pracownik poniósł w wyniku wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Żeby zastosować właściwą ochronę przed zagrożeniami, należy najpierw zidentyfikować te najczęściej występujące na stanowisku pracy. Następnie trzeba o nich poinformować szkolonych pracowników w trakcie pierwszej fazy szkolenia – są to podstawowe informacje dla szkolonego pracownika, ale także dla szkolącego.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pracownika, który sprzedaje środki ochrony roślin. Czy pracownik, który pracuje przy obsłudze klienta i sprzedaje zapakowane fabrycznie środki ochrony roślin (nie ma z nimi kontaktu bezpośredniego) powinien mieć wpisane środki ochrony roślin na skierowaniu na badania lekarskie do pracy w czynnikach chemicznych? Pracownicy przechodzą specjalizowane szkolenia dotyczące środków ochrony roślin.

czytaj więcej »

Wszelkie ustalenia między pracownikiem a pracodawcą w sprawie odstąpienia od zgłoszenia wypadku są bezprawne. Obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik odmawia zgłoszenia wypadku czy nie, jest podjęcie postępowania powypadkowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Co może grozić za nieprzeprowadzenie postępowania wypadkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik magazynu zgłosił wypadek. Podczas podnoszenia towaru poczuł ból w kolanie. Udał się na izbę przyjęć, gdzie stwierdzono podejrzenie zerwanie więzadeł, wizyta u specjalisty jeszcze się nie odbyła. Czy wysiłek podczas podnoszenia towaru lub związane z tym obciążenie dynamiczne można uznać za czynnik zewnętrzny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciągu pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie patrzyła, w którym kierunku tnie i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę i w szpitalu zszyto jej przecięta skórę. Pracownica generalnie dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe. Uraz jej nie zawadza podczas pracy. Czy w czasie sporządzania protokołu pracodawca, z powodu braku dostarczenia przez pracownice dokumentu od lekarza potwierdzającego uraz, może zmusić ją do dostarczenia tego dokumentu? Brak dokumentu od lekarza spowoduje nieuznanie wypadku.

czytaj więcej »

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek wydania instrukcji bhp oraz zaznajomienia z nimi pracowników. W praktyce obowiązek ten spada na specjalistów, inspektorów bhp i wszystkich tych pracowników, w których zakres obowiązków służbowych wchodzą zadania z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy nie precyzują jednak, jaka ma być forma dostępu do instrukcji – ma być jedynie dostępna do stałego korzystania przez pracownika, a system dostępu do instrukcji ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

czytaj więcej »

W praktyce osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy, jak również do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może legitymować się tymi samymi predyspozycjami i kompetencjami. Jednak powierzenie tych dwóch funkcji tej samej osobie może być uznane za działanie nieprawidłowe. Wynika to z redakcji przepisu, który w sposób wyraźny rozdziela zagadnienie udzielania pierwszej pomocy od działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel