WYDANIE ONLINE

Niezależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków zawsze istnieje ryzyko związane z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego nie jest jednorazowym epizodem obciążającym pracodawcę. Jego obowiązkiem jest monitorowanie szeroko rozumianego środowiska pracy. Nowe zagrożenie, jakim jest koronawirus może nasuwać wątpliwości w zakresie potrzeby aktualizacji oceny ryzyka. Warto zatem ustalić, czy aktualizacja jest niezbędna. Tym bardziej że może być zweryfikowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

Na początku czerwca br. pojawiły się propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane zmiany wynikają z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Dotyczą wskazówek metodycznych przeprowadzania takich badań, a ich celem jest skrócenie czasu badań, jak i zmniejszenie ich kosztów.

czytaj więcej »

Na początku czerwca br. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczą antykryzysową 4.0. Ustawa przewiduje m.in. zmiany w zakresie kierowania pracowników na urlopy zaległe, ułatwienia w ubieganiu się o środki FGŚP oraz wydłużenie okresu, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

czytaj więcej »

Ponieważ poziom uregulowania pracy zdalnej daleki jest od doskonałości, projektowane są zmiany mające na celu wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości. Niestety propozycje w dalszym ciągu są dalekie od ideału i sprawiają w dużej części wrażenie oderwanych od rzeczywistości i przepisów oraz zasad bhp.

czytaj więcej »

Wziąwszy pod uwagę obowiązujące przepisy, każdy powinien posiadać umiejętność ratowania osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ale nie tylko przepisy powinny nas do tego skłaniać. W trakcie udzielania pierwszej pomocy można napotkać wiele różnego typu sytuacji. Żeby poradzić sobie w każdej z nich, warto stosować 8 ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy, które pozwalają na skuteczne działanie nawet w nietypowych sytuacjach.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy szkolenia wstępnego i stanowiskowego bhp dla informatyka zatrudnionego w zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Czytałem różne opinie na ten temat: raz, że nie trzeba szkolić z zakresu bhp, innym razem, że pracodawca powinien przeszkolić takich zleceniobiorców. Proszę o jasną odpowiedź.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy pracownik, który obecnie pracuje na stanowisku administracyjno-biurowym, a będzie pełnił obowiązki kierownika działu, musi przejść okresowe szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy w firmie wolno zastosować elektroniczną kartę szkolenia bhp potwierdzającą odbycie szkolenia wstępnego bhp. Uwierzytelnienie wymaganych podpisów odbywałoby się również na tej karcie poprzez logowanie na indywidualne konto pracownika.

czytaj więcej »

Praca monotypowa (jednostajna) występuje, gdy wykonywanie czynności zawodowych wymaga angażowania tylko jednej grupy mięśni lub elementu układu ruchu, a wykonywane czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Niestety nie w każdym przypadku zespół cieśni nadgarstka będzie uznany za chorobą zawodoową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy butle z gazami inertnymi mogą być przechowywane wewnątrz budynku, w specjalnie do tego przeznaczonych szafach? Jeśli mogą, to jakie wymagania muszą spełniać?

czytaj więcej »

Okres epidemii komplikuje życie pracodawcom niezależnie od wielkości zatrudnienia oraz formy organizacyjno-prawnej. Choć obecnie podstawowym wyzwaniem jest zapewnienie właściwego, bieżącego toku pracy, to w przypadku większych pracodawców należy pamiętać też o okresowych obowiązkach, na przykład związanych z koniecznością cyklicznego organizowania komisji bhp.

czytaj więcej »

Pracownik zdał egzamin na obsługę wózków podnośnikowych jednojezdniowych, na ten moment bez egzaminu w UDT. Otrzymał uprawnienie do obsługi tego wózka. Ale bezpośredni przełożony nie ma wiedzy, żeby taki instruktaż przeprowadzić. Kto powinien zatem przeprowadzić taki instruktaż stanowiskowy?

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru. Ale zapewniając bezpieczeństwo pożarowe, trzeba zwrócić uwagę na fałszywe alarmy czujek pożarowych. Są niebezpieczne i mogą być rezultatem niedostatecznego wyposażenia obiektu, błędów projektowych lub wykonawczych instalacji, błędów montażowych, użytkowania i konserwacji. Ale nie tylko…

czytaj więcej »

Muszę przeprowadzić ocenę wydatku na konkretnym stanowisku, gdzie czas pracy wynosi 12 godzin. Zastosowałam metodę Lehmanna. Ale szacunkowy wydatek energetyczny wyszedł powyżej 10.000 kJ. Natomiast obliczona wielkość wydatku energetycznego w ciągu 8 godzin powinna mieścić się w zakresie: do 3.500 kJ/8 h – dla prac lekkich, od 3.500 do 6.500 kJ/8 h – dla prac średnio ciężkich, od 6.500 do 10.000 kJ/8 h – dla prac ciężkich Czy wydatek, który wyszedł z wyliczenia ok. 15.000 kJ w ciągu 12 godzin jest prawidłowo wyliczony, skoro przekracza 10.000? Czy do pracy przekraczającej 8-godzinny czas pracy powinno się przyjąć inną metodę oceny?

czytaj więcej »

wiper-pixel