WYDANIE ONLINE

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość niezapewniania szkoleń pracownikom administracyjno-biurowym, w przypadku gdy odstępstwo takie uzasadnia przeprowadzona ocena ryzyka. Dodatkowo, kiedy przeważająca część działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3. kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Niestety, przepisy dające możliwość odstąpienia od szkoleń okresowych mogą się okazać dość problematyczne w praktyce. Szczególnie gdy pojawi się pytanie, kim dokładnie jest pracownik administracyjno-biurowy.

czytaj więcej »

Główny Inspektor Pracy zdecydował, że inspektorzy pracy wracają już do wykonywania swoich zadań w pełnym wymiarze. Będą więc prowadzić kontrole w zakładach pracy, ale przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Jak taka kontrola będzie wyglądała w praktyce?

czytaj więcej »

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie wszelkim działaniom noszącym znamiona mobbingu. Co więcej, pracodawca jest odpowiedzialny nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych w firmie. Ale nie każde zachowanie sprawiające przykrość pracownikowi może zostać uznane za mobbing. Tylko wystąpienie określonych przesłanek powoduje odpowiedzialność za działania mobbingowe. Kiedy zatem mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy?

czytaj więcej »

Bardzo ważne jest, żeby w czasie prac na terenach zielonych pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy. Lato w pełni, a kleszczy w tym sezonie jest bardzo dużo. Są nosicielami bakterii, wirusów i powodują bardzo groźne choroby. Dlatego tak istotne staje się zapewnienie skutecznej ochrony swoim pracownikom.

czytaj więcej »

Sprzęt dielektryczny, taki jak rękawice dielektryczne czy kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników mocy (BM), podlega przeglądom i badaniom okresowym. W sytuacji wątpliwości co do sprawności danego egzemplarza sprzętu należy poddać go próbom i badaniom. Ponadto pracodawca może ustalić krótsze terminy badań, w szczególności, gdy sprzęt jest stosowany, transportowany, przechowywany w trudnych warunkach. Jak często należy wykonywać przeglądy i badania okresowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy konieczne jest ponowne szkolenie bhp w przypadku osoby, która przechodzi z umowy zlecenia na umowę o pracę? Szkolenie zleceniobiorcy odbyło się 18 listopada 2019 r., a 2 grudnia 2019 r. zawarliśmy z tą osobą umowę o pracę na czas określony. Zakres obowiązków się nie zmienił. Czy w takiej sytuacji można do akt wpiąć informacje o szkoleniu z 18 listopada 2019 r.?

czytaj więcej »

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. W artykule przedstawiamy zagrożenia na stanowisku pracy, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Sąd wydał wyrok, w którym zmienił kwalifikację zdarzenia wypadkowego. Orzekł, że zdarzenie, które było przedmiotem postępowania, zostało uznane za wypadek przy pracy i w tym zakresie został sprostowany punkt 7 protokołu. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? Jak wygląda dalsza procedura, przy założeniu, że pracodawca nie zamierza wnieść apelacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wysłał pracownika na badanie kontrolne do innego lekarza medycyny pracy do placówki, z którą nie mamy podpisanej umowy. Czy orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza medycyny pracy (który również posiada uprawnienia do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich) straci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii?

czytaj więcej »

Bez wątpienia odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie ponosi pracodawca. Natomiast służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży przede wszystkim doradztwo pracodawcy oraz kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy pracownik służby bhp będzie ponosił odpowiedzialność karną za narażenie pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu?

czytaj więcej »

AED ratuje życie i powinien być użyty tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że to urządzenie bardzo zaawansowane technicznie, które pomaga osobie udzielającej pierwszej pomocy, ale nie jest w stanie jej zastąpić. Odpowiednie szkolenie zapewnia nie tylko umiejętność posługiwania się urządzeniem, ale także umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

czytaj więcej »

wiper-pixel