WYDANIE ONLINE

Gdy pracownik wykonujący prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej uzna, że jego aktualna dyspozycja nie gwarantuje bezpiecznego wykonywania pracy, wówczas może powstrzymać się od wykonywania pracy. Wprawdzie przepisy nie łączą korzystania z powyższego uprawnienia z zagadnieniem profilaktycznych badań lekarskich, ale nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach pracodawca będzie miał prawo skierować pracownika na weryfikację jego zdolności zdrowotnych do wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej.

czytaj więcej »

Trwają prace nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.

czytaj więcej »

Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy, które ją określają, mają utracić moc 4 września 2020 r. Czy pracodawcy mogą liczyć na wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej? Zwłaszcza że epidemia wcale nie ustępuje.

czytaj więcej »

8 lipca br. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził, bez żadnych poprawek, trzy akty prawne składające się na tzw. pakiet mobilności. Pakiet miał być opublikowany w sierpniu w Dzienniku Urzędowym.

czytaj więcej »

Z końcem lipca 2020 r. pojawił się nowy ujednolicony tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod poz. 1320.

czytaj więcej »

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 73,3 tys. kontroli. Interwencje inspektorów pracy pozwoliły na likwidację 60,4 tys. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Inspektorzy realizowali również nowe obowiązki związane z wdrożeniem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jakie wnioski płyną z tego raportu?

czytaj więcej »

Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji od 1 września uczniowie i nauczyciele maja wrócić do szkół. Kwestią dyskusyjną jest to, czy szkoły są do tego już przygotowane. Ale pytanie, jakie się teraz nasuwa w pierwszej kolejności, dotyczy możliwego zakażenia nauczycieli w szkole COVID-19. Czy takie zdarzenie będzie uznane za wypadek przy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w zakresie budowy i eksploatacji rusztowań. Ile osób jednocześnie może pracować na rusztowaniu czy podeście? Jaka jest wymagana dokumentacja dla budowanego rusztowania i prowadzenia na nim prac?

czytaj więcej »

Wypadek przy pracy – ciężki, zbiorowy lub śmiertelny generuje obowiązek zawiadomienia o tym fakcie okręgowego inspektora pracy. Protokół powypadkowy dotyczący takich wypadków powinien być niezwłocznie doręczony przez pracodawcę właściwemu inspektorowi pracy. Niestety bardzo ogólny przepis, który to reguluje, może w praktyce utrudniać prawidłową realizację wspomnianego obowiązku.

czytaj więcej »

W czasie prowadzenia szkolenia bhp trzeba bezwzględnie omówić zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. To bardzo ważne, gdyż pracownicy, szczególnie dużych marketów, narażeni są na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na ich bezpieczeństwo. Żeby stosować ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować zagrożenia najczęściej występujące na stanowisku pracy. Będzie w tym pomocna dobrze przygotowana ocena ryzyka zawodowego.

czytaj więcej »

Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji przez pełnoletniego pracownika z zamiarem zdobycia umiejętności wymaganych przy wykonywaniu nowego zawodu (piastowaniu nowego stanowiska) wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez pracownika albo pracodawcę. Jakie możliwości ma pracodawca w sytuacji gdy pracownik nie dotrzymał spoczywających na nim zobowiązań co do ukończenia szkolenia i wypowiedział umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zgłasza, że podczas pracy został ugryziony przez owada w twarz (policzek). Po konsultacji lekarskiej otrzymuje dokumentację z opisem, że jest to ukąszenie przez niejadowitego owada. Czy takie ukąszenie może być traktowane jako uraz zgodnie z definicją wypadku przy pracy? Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 5 dni.

czytaj więcej »

W pierwszej pomocy poparzenie jest rozumiane jako uszkodzenie skóry powstałe w wyniku działania jednego z 4 czynników na skórę poszkodowanego – wysokiej temperatury, czynników chemicznych, prądu elektrycznego oraz promieniowania. Jak postępować w takich przypadkach?

czytaj więcej »

wiper-pixel