WYDANIE BIEŻĄCE

Praca zdalna stwarza znacznie więcej potencjalnych scenariuszy w zakresie możliwości wystąpienia wypadku niż względnie bezpieczna telepraca. Wynika to z tego, że praca zdalna może dotyczyć nie tylko wykonywania prac biurowych (telepraca), ale również prac, których efektem mogą być bliżej nieokreślone części wytwórcze lub usługi materialne. W chwili zaistnienia wypadku przy pracy pracownik (zdalny) ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. Jakie obowiązki ma w tej sytuacji pracodawca? I z jakimi problemami może się spotkać zespół powypadkowy?

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnił, kiedy i w jakim zakresie inspekcja pracy i ZUS mogą mieć wgląd do dokumentacji pracowniczej i czego jeszcze mogą zażądać od pracodawcy w kontekście ochrony danych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Istotną zmianą praktyczną jest nowa forma książki operatora maszyn. Będzie obowiązywała od 28 sierpnia 2021 r. Do tego czasu ważność zachowuje dotychczasowy wzór książki papierowej. Jakie jeszcze inne zmiany wprowadza rozporządzenie zmieniające?

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (odpowiednia 2.800 zł i 18,30 zł). Jak taka zmiana wpłynie na inne świadczenia?

czytaj więcej »

Zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, więcej robotów w produkcji przemysłowej, mniej monotonii, a tym samym mniej wypadków przy pracy oraz utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce. Takie mają być efekty ulgi na robotyzację, którą przygotowują Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. O co dokładnie chodzi?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w dużej szkole. W pierwszych 3 miesiącach mamy obowiązek przeprowadzić próbną ewakuację (jak co roku). Jak to zrobić w czasie pandemii?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zakupić drabinę o wysokości 100 cm. Producent przesłał nam certyfikat dla drabiny wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Czy oprócz tego powinien dostarczyć deklarację zgodności?

czytaj więcej »

Kwestia bezpośredniej podstawy prawnej umożliwiającej przeprowadzanie pomiaru temperatury pracowników przed dopuszczeniem do pracy jest cały czas sprawą otwartą, często też dyskusyjną. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji GIS lub działającego z upoważnienia GIS wojewódzkiego inspektora sanitarnego zezwalającej na pomiar temperatury, stosowanie prewencyjnych pomiarów nie budzi wątpliwości co do ich legalności. W przypadku braku takiej decyzji pozostaje uzyskanie zgody pracowników na pomiar temperatury.

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących delegowania pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła uwagę na nowe obowiązki pracodawców w tym zakresie, również względem samej inspekcji pracy. W jaki sposób przekazać zgłoszenie o takim pracowniku?

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął spór dotyczący konieczności zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Co istotne, chodziło o pracowników na stanowiskach zsypowych. A przecież pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Czy w związku z tym praca na stanowiskach zsypowych powinna zostać też uznana za pracę na wysokości ze wszystkimi tego konsekwencjami? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel