Rola służby bhp w profilaktyce mobbingu

Czym jest mobbing i jak odróżnić go od zwykłego nieporozumienia między pracownikami? Czym jest profilaktyka mobbingu i jaką funkcję w tej kwestii pełni służba bhp?

Przez jaki czas jest ważne skierowanie na badania lekarskie?

Czy skierowanie na badanie kontrolne może się przeterminować?

Obowiązek zleceniodawcy do informowania o zagrożeniach na stanowiskach pracy

Firma na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych świadczy usługi na terenie zakładów zajmujących się obróbką metalu. Zgodnie z zapisami tych umów zleceniodawca powinien przekazać zleceniobiorcy informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, tak by przyjmujący zlecenie mógł skierować delegowanych pracowników na odpowiednie badania lekarskie. Czy taki zapis umowny jest zgodny z prawem? Czy można żądać od zleceniodawcy przekazania wyników pomiarów czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach? Czy obowiązkiem zleceniobiorcy jest dokonanie odpowiednich pomiarów, mimo iż nie jest on właścicielem zakładu produkcyjnego ani maszyn?

Działania ograniczające oddziaływanie ergonomicznych czynników ryzyka – interwencja ergonomiczna

Jakie rodzaje działań profilaktycznych należy podjąć, by ograniczyć negatywny wpływ ergonomicznych czynników ryzyka na pracowników?