Zagrożenia mechaniczne w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym odznacza się bardzo licznymi zagrożeniami mogącymi prowadzić do wypadków. Szczególny charakter mają zagrożenia mechaniczne, które w zależności od konkretnego przypadku mogą skutkować urazami lekkimi, ciężkimi lub w skrajnych przypadkach nawet śmiercią poszkodowanego.  Na co należy zwrócić uwagę podczas zmechanizowanych prac w gospodarstwie rolnym, by zminimalizować ryzyko wypadku?

Szatnia dla pracowników

Przepisy nakładają na niektórych pracodawców obowiązek stworzenia w zakładzie pracy szatni. Jednak to, jakiego rodzaju będzie to szatnia i jakie musi spełniać wymogi, zależy między innymi od charakteru pracy, jaką wykonują pracownicy, jak też od jej umiejscowienia w firmie. Zatem jak, gdzie i w jakim przypadku zorganizować szatnię? Oto kilka wskazówek właściwego jej urządzenia.

Procedura wprowadzania regulaminu pracy

Dla ważności i skuteczności prawnej regulaminu pracy konieczne jest, aby został on wprowadzony z zachowaniem trybu przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Natomiast regulamin pracy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową nie ma mocy wiążącej – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2001 r. sygn. akt I PKN 320/2000.

Pracodawcy mogą samodzielnie sprostować protokół powypadkowy

Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy, może we własnym zakresie oraz bez „uprzedniego” angażowania sądu powszechnego sprostować nieprawidłowości zawarte w takim „własnym” dokumencie prywatnym, jeżeli są one niezgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe lub bezpodstawne, jeżeli mogą mieć istotny wpływ na rozmiar obciążeń składkowych na pracownicze ubezpieczenia wypadkowe – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku  z 25 października 2016 r., I PK 270/15.

Organizacja stanowisk pracy biurowej – czyli ile przestrzeni dla każdego pracownika

Do naszego działu przewidywane jest przyjęcie 4 nowych pracowników, co wiąże się ze wstawieniem dla nich dodatkowych biurek i komputerów. Czy są określone minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi biurkami pracowników? Ile maksymalnie osób może pracować na określonej powierzchni? Czy przepisy precyzyjnie określają te kwestie?

Kiedy trzeba przesłać protokół powypadkowy do ZUS?

W jakich przypadkach należy wysyłać protokół i dokumentację powypadkową do ZUS? Czy tylko wówczas, gdy pracownik stara się o odszkodowanie? Czy wysyła się protokół powypadkowy tylko w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu, czy też w celu uznania zdarzenia przez ZUS za wypadek przy pracy? Jak prawidłowo należy postąpić, gdy pracownik rezygnuje z ubiegania się o odszkodowanie?

Jedna kobieta w zakładzie pracy a pomieszczenia higienicznosanitarne

Zakład zatrudnia 7 mężczyzn oraz ma zamiar zatrudnić na umowę zlecenie 1 kobietę do prac porządkowych, sprzątania itp. na kilka godzin w tygodniu. Czy pracodawca musi w takim wypadku zapewnić oddzielne pomieszczenia socjalne dla mężczyzn i kobiety? Czy w takim przypadku np. toaleta w może być damska i męska?

Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania oparów paliwa

Pod koniec lipca Senat bez poprawek przyjął nowelę ustawy o dozorze technicznym, która daje Urzędowemu Dozorowi Technicznemu prawo do kontrolowania sprawności urządzeń służących do odzyskiwania oparów paliwa na stacjach.

Czy pracownik młodociany może obsługiwać strugarkę?

Czy wobec zapisu z instrukcji obsługi strugarki od producenta: „Strugarka czterostronna może być obsługiwana przez dwie osoby: jedną na stanowisku załadunku, a drugą przy odbiorze materiału”, na stanowisku odbioru może pracować młodociany?