Wymagania bhp dla miejsc ładowania akumulatorów wózków elektrycznych

Po kontroli ppoż. spółka otrzymała zalecenie wydzielenia i oznakowania miejsca do ładowania wózków elektrycznych. Jakie wymagania musi spełnić takie miejsce zgodnie z przepisami ppoż. i bhp?

Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Czy uprawnienia operatora wózka widłowego wydane w innym kraju są ważne w Polsce? Czy pracodawca może respektować uzyskane w innych krajach niż Polska uprawnienia do obsługi maszyn, które wymagają ich przedstawienia w zakładzie pracy?

Szatnia dla personelu ośrodka zdrowia zatrudnionego na umowę zlecenia

Czy zleceniodawca zatrudniający na umowę zlecenia w ośrodku opieki pielęgniarki, opiekunki, personel sprzątający musi zapewnić w szatni dla zleceniobiorców oddzielne szafy przeznaczone dla ich indywidualnego użytku?

Sporadyczne narażenie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych a odzież ochronna

Pracownik przechodzi w trakcie zmiany roboczej otwartym terenem do innych budynków w celu dokonania odbioru jakościowego wyrobów. Czy w okresie zimowym należy go wyposażyć w dodatkową odzież ochronną dostosowaną do niskich temperatur? Czy może to być odzież dyżurna używana zamiennie przez pracowników?

Ogrzewanie pomieszczeń pracy

W momencie rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego pojawiają się pytania dotyczące wymagań bhp, jakie musi spełniać instalacja ogrzewania w pomieszczeniach pracy. Jaka może być minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Jakie są zasady bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń pracy?

Nie będzie zmiany rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W najbliższym czasie nie będzie zmian w obowiązującym, ale przestarzałym rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Tak wynika z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy od ministerstwa pracy.

Bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

Co kryje się pod pojęciem bezpośredniego zagrożenia? Czy zawsze należy zgłosić przypadek jego wystąpienia do organów nadzoru?