W jaki sposób ustalić prędkość wózków autonomicznych

Jakie wymagania prawne należy spełnić przy wprowadzeniu wózków autonomicznych (obsługiwanych bez operatora) oraz co determinuje ustalenie prędkości, z jaką te wózki mogą pracować? Jaka jest maksymalna prędkość wózków autonomicznych z jaką mogą pracować?

W jaki sposób Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza kontrole bhp

Przy dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli jest niewielka szansa, by ukryć nieprawidłowości przed inspektorami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. O kontrolach, ich zakresie oraz szerokiej gamie przepisów, z których mogą wynikać kary nakładane przez PIS mówi Jan Bondar, Rzecznik Prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi kontrole firm i instytucji w zakresie zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników oraz klientów, w tym pacjentów placówek medycznych. Jaki jest standardowy zakres kontroli prowadzonych przez pracowników oddziałów GIS?

Sprawdź, ile wynosi podwyższone jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 17 maja 2018 r. zmieniła się stawka jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Teraz wynosić będzie 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp na budowie

Wykonawców poszczególnych rodzajów prac obowiązuje konieczność współdziałania w zakresie bhp z innymi pracodawcami (wykonawcami). Na obecnych placach budów, gdzie jednym z czynników wpływających na proces budowlany jest jak najkrótszy czas zakończenia inwestycji, wykonywane są jednocześnie różne rodzaje robót, często przez odrębnych wykonawców tych prac (np. trwają prace murarskie na wysokości, a jednocześnie na poziomie terenu przez inną firmę są wykonywane prace ziemne), istnieje zatem zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości w związku z pracami murarskimi, a zagrożenie to dotyczy osób wykonujących prace ziemne. W takiej sytuacji przepisy Kodeksu pracy nakładają na wykonawców prac obowiązek wyłonienia koordynatora, który będzie sprawował nadzór nad wszystkimi pracownikami bez względu na to, u którego pracodawcy są oni zatrudnieni.

Komfort cieplny w miejscu pracy

 W naszym klimacie stworzenie komfortu cieplnego przez cały rok na wielu stanowiskach pracy jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe (prace na otwartych przestrzeniach czy w pomieszczeniach , w których o mikroklimacie decydują względy technologiczne). Dlatego pracodawca ma obowiązek wprowadzenia tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które w miejscach o niekorzystnym mikroklimacie ograniczą do minimum zagrożenia czy uciążliwości związane z pracą lub tylko przebywaniem ludzi.

Jakie uprawnienia są obowiązkowe do wykonania pomiarów wskaźnika PMV

Kto może dokonać pomiarów wskaźnika PMV w zakładzie pracy? Czy potrzebne są do tego specjalne uprawnienia?

Jakie obowiązki ma pracodawca przy wprowadzaniu do produkcji czynnika szkodliwego dla zdrowia

Wprowadziliśmy na lutowaniu topnik, który zawiera między innymi 20% metanolu i 25% acetonu. Czy poza wykonaniem pomiarów środowiska pracy i oznaczeniem NDS i NDSCH pracodawca powinien jeszcze wypełnić jakieś wymagania prawne w związku ze stosowaniem takiej substancji? Czy należy wprowadzić ewidencję rozchodu środka lotny topnik w związku z zawartością metanolu?

Jakie dokumenty są niezbędne do obsługi wózków jezdniowych po 10 sierpnia 2018 r.

Od 10 sierpnia 2018 r. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia konieczne będzie posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych uzyskiwanego na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Czy inspektor pracy może utrwalać przebieg kontroli kamerą lub smartfonem

Przepisy ustawy o PIP wyraźnie zezwalają inspektorowi na korzystanie w trakcie kontroli z urządzenia „rejestrującego obraz lub dźwięk”. Użycie aparatu fotograficznego lub dyktafonu nie budzi więc wątpliwości. Co jednak z urządzeniami, które rejestrują jednocześnie obraz oraz dźwięk, np. kamera cyfrowa czy smartfon? Rozważmy tę kwestię. Ma ona bowiem istotne znaczenie w kontekście możliwości postawienia podmiotowi kontrolowanemu zarzutu utrudniania czynności kontrolnych, co może wiązać się z odpowiedzialnością karną.