Wyznaczenie przez organy kontrolne nierealnego terminu wykonania obowiązków w zakresie bhp jest sprzeczne z prawem

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/Gd 598/18.

Przyspieszone badania profilaktyczne wskutek niekonwencjonalnych zachowań pracownika

Weryfikacja stanu zdrowia pracownika w kontekście jego zdolności do wykonywania umówionej pracy ma miejsce z częstotliwością określoną w treści orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy badania będą musiały być przeprowadzone przed terminem – niezależnie od tego czy występuje konieczność zapewnienia badań kontrolnych.

Procedura postępowania powypadkowego przy wypadku stażysty

Wiele firm przyjmuje stażystów, mogą być to osoby kierowane, np. z urzędu pracy, czy uczelni. Tak jak każdy inny pracownik, także stażysta może ulec wypadkowi podczas pracy, jak i w drodze do/z pracy. W takim przypadku rodzą się pytania, kto sporządza dokumentację wypadku takiej osoby? Jakie dokumenty wypełnić? Czy postępowanie czymś się różni? Usystematyzujmy wiadomości na ten temat. Dzięki temu podjęcie działań przy wypadku stażysty nie będzie stanowić trudności.

Pracę z lekami cytostatycznymi to praca w warunkach szkodliwych

Pytanie:  Czy pracę z lekami cytostatycznymi należy uznać za pracę w warunkach szkodliwych? Czy to zależy od liczby godzin przepracowanych na zmianie roboczej z takimi lekami? 

Pełna dokumentacja medyczna konieczna do ustalenia uszczerbku na zdrowiu do jednorazowego odszkodowania

Ustalając uszczerbek na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS, podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku, także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia, a nie tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 194/17.

Nowy wzór protokołu powypadkowego zgodny z RODO

Już niebawem będzie nowy wzór protokołu powypadkowego. Resort pracy zamierza dostosować ten dokument do wymogów RODO. W nowym wzorze zostanie zminimalizowana liczba przetwarzanych danych osobowych (zarówno pracodawcy, jak  i poszkodowanego pracownika). Sprawdź, które dane zostaną usunięte.  

Młodociany i pełnoletni w jednej osobie – czy podlega ochronie pracy młodocianych

Zatrudnianie młodocianych, czyli osób, które nie osiągnęły 18 lat, podlega istotnym ograniczeniom w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. W praktyce istnieje jednak możliwość osiągnięcia pełnoletności przed osiągnięciem powyższego wieku. Czy w takim przypadku pracodawca ma prawo odstąpić od stosowania przepisów ochronnych w zakresie bhp oraz organizacji czasu pracy, która przekłada się na bezpieczeństwo jej wykonywania?

Już wkrótce nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego

Do opiniowania trafił właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nowych wzorów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp i karty szkolenia wstępnego zaktualizowane oraz dostosowane do niedawno zmienionych przepisów zostaną m.in. przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Na czym mają polegać zmiany?

Czy możliwe są równoczesne kontrole różnych organów kontrolnych w oddziałach tej samej firmy

Pytanie: Czy dopuszczalne jest prowadzenie kontroli przez dwa organy nadzoru, w tym samym czasie, u przedsiębiorcy? Przy czym, jedna kontrola jest z PIP-u w biurze spółki na południu Polski, a druga z PIS na północy Polski, w innym biurze firmy. W kontrolach uczestniczą dwie różne osoby (BHP i HR), więc nie wchodzimy w swoje zakresy. Kontrole dotyczą dwóch różnych oddziałów firmy w Polsce i innej tematyki.