Wypadek przy pracy a odpowiedzialność porządkowa z tytułu naruszenia przepisów bhp

 Wypadki przy pracy są zdarzeniami do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej.

Wnioski PIP o wypadkowości na budowach

 PIP w 2018 roku przeprowadziła ponad 7 tys. kontroli placów budów. Aż w 90% przypadków inspektorzy pracy musieli sięgnąć po decyzję administracyjną, aby uregulować nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem pracy. Oznacza to, że tylko na 10% polskich budów praca zorganizowana jest bezpiecznie. Poznaj zatem najczęściej identyfikowane nieprawidłowości przyczyniające się do wypadków na polskich budowach.

Szkolenia bhp po zmianach w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp?

Wkrótce czekają nas zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp. Jedna z nich odnosi się do pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp w postaci osoby fizycznej. Wśród czytelników zrodziło się zatem pytanie: czy posiadając wpis w działalności gospodarczej: PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, będzie można po zmianach dalej organizować szkolenia z zakresu bhp, będąc osobą fizyczną?

Skierowanie na badania lekarskie pracowników ulegnie zmianie

Niebawem zmienią się przepisy Kodeksu pracy dotyczące badań lekarskich pracowników. Chodzi o dokumentację w zakresie badań lekarskich i przedstawianie nowemu pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Sprawdź, co w praktyce oznaczają zbliżające się zmiany w przepisach?

Przyczyny zmian we wzorach dokumentów z zakresu bhp

Już wiemy, że niebawem czekają nas zmian w niektórych wzorach dokumentów z zakresu bhp. Informacje na ten temat zmian w niektórych wzorach dokumentów z zakresu bhp wywołały poruszenie wśród osób zajmujących się bhp, bowiem od wielu lat podstawowe wzory dokumentów z zakresu bhp (protokół powypadkowy, dokumenty dotyczące szkoleń bhp) nie były zmieniane. Jakie są przyczyny zmian? Na czym polegają?  

Korzystne zmiany dla pracodawców dotyczące posiłków profilaktycznych

Ministerstwo pracy przygotowuje projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zmiany mają na celu ułatwienie pracodawcom wywiązywania się z obowiązku zapewniania pracownikom posiłków profilaktycznych. Będą to zmiany szczególnie korzystne dla pracodawców, których pracownicy wykonują zadania w terenie. Poznaj plany resortu pracy w zakresie uaktualnienia przepisów dotyczących posiłków i napojów do obecnych realiów.

Jak zorganizować zastępstwo pracownika służby bhp podczas jego dłuższej nieobecności

Służbę bhp tworzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne, w których zatrudnione są osoby na podstawie stosunku pracy. Skład osobowy takich komórek ustala pracodawca, kierując się ograniczeniami wynikającymi z przepisów rozporządzenia w sprawie służby bhp. Problemem może się okazać dłuższa nieobecność pracownika służby bhp. Czy w takim wypadku zachodzi konieczność zorganizowania zastępstwa i w jakiej formie?

Jak zakładowa organizacja związkowa może wnioskować o przeprowadzenie badań

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia, zakładowa organizacja związkowa może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań. Należy pamiętać, że powyższe uprawnienie przysługuje również zakładowym organizacjom związkowym zrzeszającym tylko i wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie bezpiecznych warunków pracy niezależnie od tego czy zatrudnia wyłącznie pracowników czy również osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Jak prawidłowo oznakować przycisk zatrzymania awaryjnego?

Pytanie: Zgodnie z normą PN-EN ISO 13850 pod przyciskiem „STOP – Awaria”, należy umieścić puste żółte tło bez opisów. Jak powinno się postępować w przypadku wyłącznika awaryjnego w wózku widłowym. Posiada on żółtą część jednak na dole przycisku. Brakuje jednak żółtego tła. Żaden ze współpracujących z nami producentów nie stosuje dodatkowego oznaczenia tego przycisku. Czy w związku z tym powinniśmy we własnym zakresie wyposażyć wyłączniki awaryjne w żółte tło?

Czy prowadząc działalność gospodarczą można dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy

Na właścicielu budynku lub mieszkania ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia otworów, włazów i wejść do piwnic i innych tego typu pomieszczeń, brak tych zabezpieczeń i choćby poinformowania osób przebywających w budynku czy mieszkaniu o zagrożeniu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli dojdzie do wypadku; nie ma tu znaczenia fakt, że poszkodowany pracuje w branży remontowo-budowlanej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.