50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za brak szkolenia bhp

Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy obciążają pracodawcę. Jest tak, ponieważ pracowniczy obowiązek przestrzegania przepisów bhp to jednocześnie prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. Dopiero po przeszkoleniu pracownika można wymagać od niego stosowania się do przepisów bhp.

Rola inspektora pracy w kształtowaniu struktury służby bhp

Rolą pracodawcy jako organizatora prowadzonej działalności jest dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb i specyfiki zakładu. Wyjątkiem od pełnej swobody w obrębie obsady poszczególnych działów stanowi komórka bhp. Ograniczenia w zakresie jej struktury wynikają z przepisów prawa pracy, w tym uprawnień inspektorów pracy jako organów kontroli i nadzoru.

Posiedzenie komisji bhp a prawo odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie komisji bhp jako organu doradczego i opiniodawczego. Posiedzenia komisji powinny odbywać się raz na kwartał – w składzie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. Czy w przypadku gdy posiedzenie komisji przypada w sezonie urlopowym, pracodawca ma prawo odwołać członka komisji z urlopu wypoczynkowego?

Kto może zastąpić chorego pracownika służby bhp

W zakładzie „X” pracownik służby bhp jest na zwolnieniu lekarskim L4. Czy może go zastąpić na czas nieobecności pracownik tej samej firmy wykonujący inne funkcje w zakładzie, posiadający ukończone studia o kierunku/specjalizacji bhp? Pracownik mimo studiów kierunkowych bhp nie wykonywał wcześniej tej funkcji. Czy istnieje możliwość prowadzenia przez tę osobę szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników?

Jak udokumentować egzamin ze szkolenia okresowego bhp w formie ustnej?

Czy egzamin po szkoleniu okresowym bhp może być przeprowadzony w formie ustnej, jako rozmowa z osobą przechodzącą szkolenie? Czy w aktach musi być jakikolwiek dokument potwierdzający, że egzamin się odbył? W jaki sposób powinien się odbyć egzamin w przypadku samokształcenia kierowanego?

Czy dopuszczalny jest kilkudniowy instruktaż stanowiskowy prowadzony przez kilku instruktorów

Czy instruktaż wstępny stanowiskowy dla stanowisk robotniczych może być rozłożony w czasie na kilka dni (np. 4 dni po 2 godziny)? Czy instruktaż wstępny stanowiskowy, który rozkładany jest na dwa dni, może być przeprowadzany i podpisywany przez dwóch kierowników/mistrzów/brygadzistów?

Jakim zmianom ulegnie uznawanie kwalifikacji operatora sprzętu do robót ziemnych i montera rusztowań

Już wkrótce kwalifikacje m.in. operatora sprzętu do robót ziemnych, operatora maszyn i urządzeń do produkcji betonu, montera rusztowań, zdobytych w innym kraju UE czy państwach członkowskich porozumienia EFTA, będzie zatwierdzać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie nowego rozporządzenia. Skąd ta zmiana i jakich kwalifikacji będzie dokładnie dotyczyć?

Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec pracownika nieobecnego na szkoleniu bhp

Pracodawca zorganizował szkolenie okresowe bhp dla pracowników i poinformował ich o terminie i miejscu jego przeprowadzenia. Czy w sytuacji, kiedy pracownik nie przyjdzie na szkolenie z własnej winy, pracodawca może żądać od niego odbycia szkolenia na jego koszt i przedstawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu?

Działania, które należy podjąć po przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka poprzez określenie, czy ryzyko jest małe, czy duże to jeszcze niewszystko. Konieczne jest również wskazanie, jakie działania należy podjąć, aby obniżyć poziom ryzyka zawodowego tam, gdzie jest on nieakceptowalny. Tak więc przeprowadzona ocena nie jest wieczna.