Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp w firmie na podstawie orzecznictwa sądowego

Bez wątpienia odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej firmie ponosi pracodawca (art. 207 § 1 kp). Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością uprzednią, bezwarunkową, niepodzielną i bezwzględną. Na jej zakres nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp. Należy to rozumieć w ten sposób, że odpowiedzialność pracodawcy w sferze bhp jest uprzednia wobec zobowiązań pracowników w tej dziedzinie. Zanim bowiem pracodawca będzie mógł egzekwować od pracowników powinności przewidziane w art. 211 Kodeksu pracy określającym podstawowe obowiązki pracowników w sferze bhp, w pierwszej kolejności sam jest zobligowany zapewnić im bezpieczne środowisko pracy oraz bezpieczeństwo zindywidualizowane (przede wszystkim poprzez profilaktyczne badania wstępne i szkolenie bhp).