Zbieg postępowania powypadkowego z postępowaniem nałożenia kary porządkowej

Wypadki przy pracy są zdarzeniami, do których dochodzi w rozmaitych okolicznościach. Jedne powodowane są siłą wyższą, inne wynikają z braku zapewnienia przez pracodawcę właściwych warunków pracy, a jeszcze inne są konsekwencją naruszenia przez pracowników zasad bezpiecznej pracy. W ostatnim przypadku może dojść do zbiegu postępowania powypadkowego z postępowaniem w sprawie nałożenia kary porządkowej. 

Utrata odszkodowania z ZUS wskutek wypadku pracownika w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2018 r., sygn. akt III UK 21/17.

Termin decyzji bhp musi być realny i uwzględniać słuszny interes pracodawcy 

Termin wykonania decyzji sanitarnych lub bhp powinien być przez organy kontrolne tak ustalany, aby wykonanie obowiązków było możliwe do zrealizowania w wyznaczonym czasie. Termin musi być realny do zrealizowania. Ustalenie terminu powinno też uwzględniać słuszny interes pracodawcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 listopada 2018 r., sygn. III SA/ Gd 598/18.

Niedochowanie przepisów bhp i wypadek przy pracy a zadośćuczynienie

Jeżeli zachowanie pracodawcy po wypadku przy pracy, którego przyczyną było niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, urągało zasadom współżycia społecznego, jego zarzut przedawnienia części roszczeń poszkodowanego pracownika może nie zostać uwzględniony mimo upływu czasu. Ponadto na wysokość zadośćuczynienia nie ma wpływu sytuacja finansowa pracodawcy, który nie zachowując przepisów bhp, przyczynił się do wypadku przy pracy.

Jednorazowa refundacja za środek chroniący pracownika?

Pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszty szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym, a nie koszty związane z okularami korygującymi inne wady wzroku (…) Raz przyznana refundacja na okulary nie wyklucza przyznania refundacji w przyszłości – orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 17 października 2017 VII Pa 116/17. 

Ekwiwalent za pranie odzieży zwolniony ze składek ZUS i opodatkowania?

Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek ZUS – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu. 

Czy przy ustalaniu jednorazowego odszkodowania konieczna jest pełna dokumentacja medyczna?

Ustalając uszczerbek na zdrowiu w celu określenia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS, podstawą do jego określenia powinna być całość dokumentacji medycznej tworzonej od chwili wypadku, także w innych sprawach dotyczących tego zdarzenia, a nie tylko bieżące badania lekarza orzecznika ZUS czy biegłych sądowych – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 194/17.

Czy prowadząc działalność gospodarczą, można dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy

Na właścicielu budynku lub mieszkania ciąży obowiązek należytego zabezpieczenia otworów, włazów i wejść do piwnic i innych tego typu pomieszczeń, brak tych zabezpieczeń i choćby poinformowania osób przebywających w budynku czy mieszkaniu o zagrożeniu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli dojdzie do wypadku; nie ma tu znaczenia fakt, że poszkodowany pracuje w branży remontowo-budowlanej – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

Czy pracownikowi należy się ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej

Pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, gdy nie można zapewnić tego prania na terenie zakładu pracy. Czy w ramach tego obowiązku mieści się odzież robocza i ochronna, czy tylko i wyłącznie zdefiniowana jako robocza? 

Czy pracodawca zostanie ukarany gdy nie zapewni kontrolującym środków ochrony 

Pracodawca podlegający kontroli wykonywanej przez organ władzy publicznej zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom tego organu, wykonującym czynności kontrolne, odpowiednich środków ochronnych, przewidzianych w przepisach bhp. Brak takich środków nie uzasadnia odmowy poddania się czynnościom kontrolnym i może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kar porządkowych – orzekł NSA w wyroku z 18 lipca 2018 r.; sygn. akt I FSK 874/18.